Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Lainsäädäntö työntekijöiden lähettämisestä Suomeen uudistuu

Työntekijöiden lähettämistä Suomeen koskeva lainsäädäntö uudistuu. Tavoitteena on tehostaa valvontaa ja varmistaa, että työntekijöitä lähettävät yritykset noudattavat Suomen työehtoja entistä paremmin. Hallitus antoi lakiesityksen eduskunnalle 31.3.2016.

Uusi laki sisältää säännökset muun muassa Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehdoista, lähettävän yrityksen ja työn tilaajan velvollisuuksista sekä lain rikkomisen seuraamuksista. Laki korvaa aiemman, vuonna 1999 voimaan tulleen lain.

Lähetetyt työntekijät ovat työntekijöitä, jotka toisessa valtiossa oleva työnantaja lähettää tilapäisesti työhön toiseen EU-maahan tarjotessaan rajat ylittäviä palveluita. Suomessa lähetettyjä työntekijöitä on paljon esimerkiksi rakennusalalla.


Työehdot ennallaan, uutena asiana ilmoitus lähettämisestä

Lähetettyjen työntekijöiden työehdot pysyvät ennallaan. Aiemmasta poiketen lakia kuitenkin sovellettaisiin myös julkisissa hankinnoissa. Suomeen lähetetyn työntekijän työsopimukseen olisi edelleen sovellettava tiettyjä säännöksiä, jos ne ovat työntekijän kannalta parempia. Näitä ovat esimerkiksi työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki sekä osa työsopimuslaista.

Kaikkien työntekijöitä Suomeen lähettävien yritysten olisi jatkossa tehtävä viranomaiselle ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Ilmoitus tehtäisiin työsuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen tarkoituksena on parantaa valvonnan kohdentamista.


Rikkomuksista laiminlyöntimaksu

Lain rikkomisesta aiheutuvat seuraukset esitetään muutettavaksi kokonaan. Jatkossa lähettävä työnantaja tai työn tilaaja saisi lain rikkomisesta laiminlyöntimaksun. Laiminlyöntimaksu olisi vähintään 1 000 euroa ja enintään 10 000 euroa.

Työsuojeluviranomainen voisi määrätä maksun esimerkiksi, jos lähettävä yritys ei ole tehnyt ilmoitusta työntekijän lähettämisestä tai jos se ei ole asettanut edustajaa Suomeen. Tilaajalle voitaisiin määrätä maksu, jos tämä ei olisi avustanut viranomaista edustajan tavoittamisessa.

Laiminlyöntimaksut laitettaisiin toimeen myös muissa EU-maissa. Suomessa saatu maksu voitaisiin siis periä työn lähettäjältä myös toisessa EU-maissa. Tämä tehostaa työehtojen noudattamista ja valvontaa.


Taustalla EU-direktiivi

Ehdotetulla lailla pantaisiin täytäntöön EU-direktiivi (palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon koskevan direktiivin täytäntöönpanodirektiivi).

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan 18.6.2016. Työntekijöiden lähettämisen ilmoittamista koskevat säännökset tulisivat voimaan myöhemmin lailla erikseen säädettävänä ajankohtana.

Lakiesitys on luettavissa työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.tem.fi/ajankohtaista/vireilla/lainsaadantohankkeet/lainsaadantohankehaku?xmid=5497


Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, tiedote, 31.3.2016
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 3-4 (115-116) 2016


Siirry ylösЯндекс.Метрика