Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus

Päivitetty: 11.05.2022
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden työehtosopimuksessa on sovittu työnteon vähimmäisehdot. Esimerkiksi kokki, tarjoilija ja ravintolatyöntekijä löytää sopimuksesta tiedon esimerkiksi siitä, millainen työaika, palkka ja sairausajan palkka hänelle kuuluu. Nämä ehdot ovat minimiehtoja.


Palvelualojen ammattiliitto PAM neuvottelee työehtosopimuksesta alan yrityksiä ja työnantajia edustavan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: n kanssa. Työehtosopimuksen alaisissa töissä työskentelee Suomessa noin 75 000 työntekijää.


Soveltamisala

Työehtosopimus on yleissitova ja siinä sovitut työehdot ovat minimiehtoja, joita työnantajan on vähintään noudatettava kaikkiin työntekijöihinsä. Sopimus koskee työaikalain alaisia työntekijöitä.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden työntekijöiden työehtosopimusta noudatetaan tyypillisesti seuraavissa työpaikoissa tehtävään työhön: ravintolat, kahvilat, pubit, yökerhot, catering-yritykset ja henkilöstöravintolat, eines- ja valmistuskeittiöt, hotellit ja muut majoitusliikkeet, kylpylät ja hyvinvointikeskukset, leirintä- ja caravan -alueet, loma- ja mökkikylät, maaseutumatkailupalvelut, huolto- ja liikenneasemat, keilahallit, loma- ja kurssikeskukset, kongressikeskukset, kotimaisten matkailupalvelujen edistäminen, myynti, markkinointi ja välitys.


Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työntekijöiden työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024.

Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?


Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:


Mitä uutta edelliseen työehtosopimukseen verrattuna?

Tiiviisti:
Sopimusratkaisu syntyi sopimuskauden päättyessä ja uusi työehtosopimus on voimassa 1.4.2022-31.3.2024. Sopimus sisältää kaksi palkankorotuksen ajankohtaa, joista ensimmäinen 2 % yleiskorotus toteutetaan heinäkuussa 2022. Toisen palkankorotuksen määrä ja toteutusajankohta neuvotellaan erikseen vuonna 2023.

Keskeisiä parannuksia uudessa työehtosopimuksessa ovat työntekijöiden jaksamista ja työhyvinvointia vahvistavat kirjaukset, jotka liittyvät työpäivän aikana esiintyvien taukojen pitämiseen sekä sopimuksiin lepoaikamääräysten noudattamisesta. Lisäksi uutena asiana sovittiin, että jatkossa osa vuosivapaapäivistä voi siirtyä myöhemmin pidettäväksi, jos sairastuu.

Osa-aikaisten työntekijöiden osalta sopimuksen kirjauksia selkiytettiin siten, että osa-aikaisten työntekijöiden työsopimusten mukaiset työtunnit toteutuvat.

Lisäksi sopimuksella turvataan työntekijöiden etujen ja työehtojen valvontaa, kun luottamusmiehille myönnettävä työstä vapautusaika tehtävän hoitamiseen kasvaa.


Palkat ja lisät

(osio päivitetty 1.4.2022)
Työehtosopimuksessa on sovittuna kaksi erillistä palkankorotuksen ajankohtaa vuodelle 2022 ja 2023.

Vuosi 2022
Sopimuskauden ensimmäinen 2 % palkankorotus toteutetaan yleiskorotuksena kaikkiin palkkoihin, lisiin ja maksettaviin korvauksiin. Palkankorotusajankohta on 1.7.2022, tai sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta.

Vuosi 2023
Sopimuskauden toisesta palkankorotuksesta käydään PAMin ja työnantajaliitto MaRa ry: n välillä erikseen palkkaneuvottelut 15.2.2023 mennessä. Ellei palkkaratkaisusta saavuteta sopua, työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.3.2023

Nämä alla olevat tekstimuutokset tulevat voimaan 1.4.2022 alkaen, ellei toisin mainita.


Lepo- ja taukomääräyksiin tarkennuksia

PAMin tavoitteena oli parantaa alan työntekijöiden työssäjaksamista ja työoloja. Alaa pitkään vaivannut huono taukokulttuuri ja epäkohdat taukomääräyksistä vaativat muutosta. Näissä tavoitteissa edettiin:

Pitkien työvuorojen taukoa tarkennettiin
Työajan ylittäessä 10 tuntia, on työntekijällä oikeus 8 tunnin jälkeen enintään 30 min lepoaikaan. Lepoajan ajankohdasta määrää työnantaja.

Kahvitauko
Työvuoron ylittäessä yli 4 tuntia, on työntekijällä oikeus pitää yksi kahvitauko. Työehtosopimusta täsmennettiin siten, että kahvitaukojen pitäminen on mahdollistettava myös pienissä työpaikoissa.

Työnantajan ohjeistettava työntekijöitä tauoista
Työnantajan on annettava työntekijälle ohjeet siitä, kuinka tauot ja lepoajat työpaikalla on mahdollista pitää työehtosopimuksen edellyttämällä tavalla.


Osa-aikaisten asema paranee

Työtunnit vastaamaan työsopimusta
Työehtosopimuksen kirjauksia selkiytettiin siten, että osa-aikaisten työntekijöiden työsopimusten mukaiset työtunnit toteutuvat. Tätä varten työehtosopimukseen kirjattiin selkeä esimerkki, kuinka keskimääräisen vähimmäistyöajan tuntitarkastelu on toteutettava.

Oikeus viikonloppuvapaisiin
Jatkossa niille osa-aikaisille työntekijöille, jotka työskentelevät harvemmin kuin 5 päivänä viikossa, tulee oikeus viikonloppuvapaisiin. Tällöin, jos työntekijän kanssa ei toisin sovita, on työnantajan järjestettävä vähintään joka viidentenä viikonloppuna työntekijälle vapaata. Vapaa voidaan toteuttaa yhdistelmänä: perjantai ja lauantai, lauantai ja sunnuntai tai sunnuntai ja maanantai.


Työssäjaksamista edistetään

Työehtosopimuksessa huomioitiin työntekijöiden jaksamiseen ja vapaiden sijoitteluun liittyviä määräyksiä.

Vuosivapaan siirtäminen
Työvuorolistalle merkittyjä vuosivapaapäiviä voidaan työntekijän pyynnöstä siirtää, jos työntekijä on työkyvytön sairauden tai tapaturman taikka synnytyksen vuoksi pidempään kuin yhden vuosivapaan ajan. Tämä koskee tilanteita, joissa vähintään neljä (4) vuosivapaapäivää on annettu peräkkäisinä päivinä tai muuhun vapaaseen yhdistäen ja ne muodostavat yhdenjaksoisen vapaan.


Muut keskeiset muutokset ja sovitut asiat:

Lomautusilmoitusajan lyhentäminen sopimalla
Työpaikalla pääluottamusmiehen kanssa sopien on lomautusilmoitusaikaa mahdollista lyhentää vähintään 7 päivään. Mikäli työpaikalla ei ole pääluottamusmiestä on lomautusilmoitusaika aina vähintään 14 päivää.


Palkanmaksuajankohdan muuttuminen
Palkka voidaan 1.1.2023 lähtien maksaa vähintään kerran kuukaudessa. Aiemmin työehtosopimuksessa on määrätty palkan maksusta kaksi kertaa kuukaudessa, ellei työpaikalla ole toisin sovittu.

Pienten työpaikkojen edunvalvonta tehostuu
PAMin tavoitteena sopimusneuvotteluissa oli parantaa luottamusmiesten toimintaedellytyksiä työntekijöiden edustajana ja työehtosopimuksen valvojana työpaikoilla. Tässä tavoitteessa edettiin sopimalla aiempaa paremmista luottamusmiesten työstävapautusajoista.

Luottamusmiesten asema paranee
Aiemmin työpaikoissa, jotka työllistivät alle 25 henkilöä, luottamusmiehellä ei ollut sovittua kiinteää työstä vapautusaikaa luottamusmiestehtävän hoitamiseksi. Jatkossa vapautusaika näissä yrityksissä on vähintään 3 tuntia / 3 viikkoa.
Vapautustuntien määrää nostettiin vastaamaan tehtävän vaativuutta myös työntekijämäärältään tätä suuremmissa yrityksissä keskimäärin 3 tuntia.

Työehtosopimuksen kehittämistä varten perustetut yhteiset työryhmät
Osana jatkuvaa työehtosopimustoiminnan kehittämistä, PAM ja työnantajaliitto MaRa ry sopivat seuraavista yhteisistä työryhmistä osana työehtosopimusratkaisua:

Palkkausjärjestelmän uudistaminen
Tavoitteena on valmistella toimialalle uusi palkkausjärjestelmä, joka lisää alan vetovoimaisuutta ja työvoiman saatavuutta sekä selvittää mahdollisuutta pidempikestoiselle ansiokehitysohjelmalle.

Perhevapaauudistuksen vaikutusten huomioiminen
Tavoitteena on toteuttaa 31.5.2022 mennessä perhevapaauudistuksen mukanaan tuomien vaikutusten yhteensovittaminen työehtosopimukseen.


Lähde: www.pam.fi/wiki
Venäjännös: Irina Kekman

Lisämateriaalia: Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluiden (Taskutes)

Siirry ylösЯндекс.Метрика