Tällä palstalla julkaisemme Lakiasiaintoimisto NordLex Oy:n asianajaja Igor Hitruhinin vastauksia siviili- ja perheoikeuteen liittyviin lukijoiden kysymyksiin.

 


Eläkkeiden maksu Venäjältä

Jokaisella henkilöllä on oikeus valita asuinpaikkansa, Venäjä tai jokin ulkomaa. Tällä hetkellä monille Venäjän Federaation kansalaisille tai entisille kansalaisille on epäselvää, miten eläkkeiden käy, jos muuttaa asumaan toisen valtion alueelle. Tähän kysymykseen voi auttaa vastaamaan Federaation 6.3.2001 päivätyn lain Nro 21 normit ”Eläkkeen maksu kansalaisille, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation ulkopuolelle”.

Federaation 6.3.2001 päivätyn lain Nro 21 ”Eläkkeen maksu kansalaisille, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation ulkopuolelle” mukaan Venäjän kansalaisten, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle, ja joilla on oikeus lähtöpäiväänsä saakka saada valtiollista eläkettä Venäjän Federaation lainsäädännön mukaan, ennen lähtöä heille maksetaan omasta toiveestaan valtiollista eläkettä, joka liittyy työhön tai muuhun yhteiskunnallisesti tärkeään toimintaan (palvelukseen) Venäjän ruplissa kuusi kuukautta etukäteen tai kansalaisille, jotka ovat muuttamassa (muuttaneet) vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation ulkopuolelle, ja joilla on lähtöpäivään mennessä oikeus saada valtiollista eläkettä Venäjän Federaation lainsäädännön mukaan kirjallisten asiakirjojen perusteella valtiollista eläkettä työn tai muun yhteiskunnallisesti merkittävän toiminnan (palveluksen) perusteella, heille voidaan maksaa eläke ulkomaille vieraassa valuutassa Venäjän Federaation Keskuspankin ruplan maksupäivän kurssilla muunnettuna. Tässä tapauksessa eläke maksetaan Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle tapahtuneen muuton jälkeen seuraavan kuun alusta, mutta ei kuitenkaan ennen sitä, kun valtiollinen eläke on maksettu työstä tai muusta yhteiskunnallisesti hyödyllisestä toiminnasta (palveluksesta) Venäjän ruplissa.

Valtiolliset eläkkeet, jotka maksetaan Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle, tarkistetaan federaation lakeja hyväksyttäessä eläketukien tehtyjen muutosten osalta, jotka oikeuttavat suurempaan eläkkeeseen, jos tähän liittyvä valtiollisten eläkkeiden tarkastus voidaan tehdä ilman lisäasiakirjojen toimittamista juridisista faktoista, jotka määrittelevät oikeuden valtiollisten eläkkeiden uudelleen laskemiseen, eikä federaation säätämät lait päätä muuta.

Kulut valtiollisten eläkkeiden maksusta henkilöille, jotka ilmoittavat vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation ulkopuolelle, hoidetaan lähteistä, joiden avulla suoritetaan valtiollisten eläkkeiden maksu Venäjän Federaation alueella (§2 Federaation laista ”Eläkkeen maksu kansalaisille, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation ulkopuolelle”).

Venäjän Federaation hallituksen asetuksessa Nro 510 päivättynä 8.7.2002 on vahvistettu Eläkkeen maksu kansalaisille, jotka ovat muuttamassa (muuttaneet) vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle. Annettu Säädös, sekä Federaation laki ”Eläkkeen maksu kansalaisille, jotka muuttavat vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle”, koskee Venäjän Federaation kansalaisia, ulkomaalaisia kansalaisia sekä kansalaisuutta ilman olevia kansalaisia, jotka ovat muuttamassa (muuttaneet) vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle, ja joille on määrätty työeläke (osa työeläkettä) ja (tai) valtiollinen eläke (sosiaalista eläkettä lukuun ottamatta) Venäjän Federaation lainsäädännön mukaisesti. Tässä yhteydessä, jos muutto on tapahtunut ennen 1.7.1993 tai sen jälkeen, muttei Venäjän Federaation alueelta, valtiollinen eläke maksetaan vasta 15.6.1998 jälkeen. Eläkkeen suuruus, joka maksetaan kuusi kuukautta eteenpäin, määritellään kertomalla eläke kuudella, siitä päivästä alkaen, jolloin pysyvän asuinpaikan Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle muuttanut kansalainen, on esittänyt hakemuksen eläkkeen maksamisesta kuusi kuukautta eteenpäin ja tarvittavat asiakirjat elimelle, joka hoitaa eläketukia. Puolivuotinen ajanjakso, jolta ajalta eläke maksetaan, lasketaan sitä seuraavasta kuukaudesta lähtien, josta hakemus ja asiakirjat on jätetty.

Eläkkeen maksu kuusi kuukautta etukäteen maksetaan:

  1. Venäjän Federaation kansalaiselle hakemuksen ja Venäjän Federaation kansalaisen passin perusteella, jolla todistetaan Venäjän Federaation kansalaisen henkilöllisyys Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella, ja jossa on merkki ”ulkomailla asumisesta”.
  2. ulkomaalaiselle kansalaiselle hakemuksen, kotimaansa passin, oleskeluluvan ja toisen valtion viisumin (jos tarvitsee) perusteella, jonne hänellä on aikomus muuttaa.
  3. henkilölle ilman kansalaisuutta hakemuksen, oleskeluluvan ja toisen valtion viisumin (jos tarvitsee) perusteella, jonne hänellä on aikomus muuttaa.

Niille kansalaisille, jotka ovat muuttaneet Venäjän Federaation ulkopuolelle, tullaan tulevaisuudessa eläke maksamaan vakituiseen oleskelupaikkaan. Maksua varten kansalaisen tulee lähettää hakemus Venäjän Federaation Eläkesäätiöön. Tämän lisäksi Venäjän Federaation Eläkesäätiöön tulee esittää asiakirja, joka todistaa vakituisen asuinpaikan Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella sekä todistus, josta käy ilmi se päivämäärä, jolloin vakituinen asuinpaikka on muutettu Venäjän Federaatiosta pois (muutto yhdestä maasta toiseen).

Asiakirja, joka todistaa vakituisen asuinpaikan Venäjän Federaation rajojen ulkopuolella, annetaan Venäjän Federaation diplomaattiedustustosta tai konsuliosastolta tai ulkomaiselta sopivalta elimeltä (viralliselta taholta). Lähtöpäivän todistus annetaan Venäjän Federaation diplomaattiedustustosta tai konsuliosastosta. Työkyvyttömille kansalaisille (lapset, veljet, siskot, lapsenlapset ja alle 18-vuotiaat) ja kansalaisille, jotka on määrätty oikeudessa kykenemättömiksi hoitamaan omia asioitaan, ja joiden eläkkeiden saajina ovat heidän lailliset edustajansa, nämä asiakirjat ja todistukset eläkkeen maksua varten on toimitettu sekä kansalaisille, jotka ovat oikeutettuja eläkkeeseen, sekä heidän laillisille edustajilleen.

Sellaisissa tapauksissa, joissa eläkkeen maksaminen riippuu tehdystä palkkatyöstä (eläkkeen maksaminen alle 14-vuotiaiden veljien, siskojen tai lapsenlapsien elättämisestä elättäjän kuollessa, eläke kosmonauteille ja lentotestityöntekijöille, eläkkeen korotus työtä tekemättömille eläkeläisille huolehtiessaan työkyvyttömistä huollettavista ja muut Venäjän Federaation lainsäädännön päättämät tapaukset), yllämainittujen asiakirjojen lisäksi esitetään asiakirja, joka todistaa, että eläkeläinen ei tee palkallista työtä, ja sen saa Venäjän Federaation diplomaattiedustustosta tai konsuliosastosta tai ulkomaisen valtion pätevältä viranomaistaholta (virallinen taho). Venäjän Federaation Eläkesäätiö kansalaisen hakemuksen ja esittämiensä asiakirjojen perusteella pyytää eläkkeen maksun suorittamista varten elimeltä, joka maksaa kansalaisen eläkkeen Venäjän Federaation alueella, todistuksen hänen eläkeasioistaan. Elin, joka hoitaa kansalaisen eläkeasioita Venäjän Federaation alueella, varmistaa yhdessä Venäjän Federaation Eläkesäätiön tekemän kyselyn kanssa tietyn kansalaisen eläkkeen määrän oikeellisuuden, sulkee hänen eläketietonsa ja kirjoittaa eläkeasioista todistuksen.

Venäjän Federaation Eläkesäätiö siirtää eläkemaksun Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle

saatuaan todistuksen eläkeasioista kansalaiselta, joka on muuttanut vakituisen asuinpaikkansa Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle.

Eläkemaksu käännetään Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle seuraavasta kuusta lähtien, kun kansalainen on muuttanut Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle, mutta ei aiemmin kuin siitä päivästä lähtien, kun eläke on maksettu Venäjän ruplissa (ottaen huomioon eläkkeen maksu kuusi kuukautta etukäteen ennen lähtöä), noudattamalla Venäjän Federaation lainsäädäntöä eläkkeen maksamisesta, jota eläkeläinen ei ole saanut ajoissa.

Eläke maksetaan Venäjän Federaation rajojen ulkopuolelle, jos kansalainen on esittänyt Venäjän Federaation Eläkesäätiölle asiakirjan, joka todistaa, että kansalainen on elossa jokaisena vuotena 31.12.

Työkyvyttömien kansalaisten (lapsien, veljien, siskojen ja lapsenlapsien, jotka ovat alle 18-vuotiaita) ja kansalaisten, jotka on oikeudessa todettu epäpäteviksi, ja joiden eläkkeiden saajina ovat heidän lailliset edustajansa, eläkkeen maksamista varten on esitettävä asiakirja, joka todistaa, että kansalainen on elossa, ja kyseinen asiakirja esitetään sekä eläkkeen saajasta että kansalaisesta, joka on määrätty saamaan hänen eläkettään. Kyseinen asiakirja annetaan Venäjän Federaation diplomaattiedustustosta tai konsuliosastosta ulkomailla, notaarilta Venäjän Federaation alueella tai ulkomaiselta toimivaltaiselta viranomaiselta (viralliselta taholta). Jos vaadittavia asiakirjoja ei toimita, niin eläkkeen maksu keskeytetään (lopetetaan) Venäjän Federaation lainsäädännön mukaisesti. Asiakirjojen toimittamisen jälkeen eläkkeen maksua jatketaan (palautetaan) Venäjän Federaation lainsäädännön mukaisesti.

Venäjän Federaation Eläkesäätiö toimittaa eläkkeen kansalaiselle hänen pankkitililleen tai muuhun rahalaitokseen ulkomaisen valtion alueella, jossa hän asuu jatkuvasti, jos Venäjän Federaation kanssa ei ole kansainvälisellä sopimuksella sovittu muuta.

Yllä mainittu koskee muuttamassa olevia ja/tai jo muuttaneita Venäjän kansalaisia, jotka ovat edelleen Venäjän kansalaisia, jotka ovat jo eläkeiässä tai muiden syiden turvin ovat oikeutettuja saamaan Venäjän Federaation eläkettä. Kuitenkin ne kansalaiset, jotka eivät ole tai ovat lakanneet olemasta Venäjän Federaation kansalaisia, siihen mennessä, kun eläkkeen saaminen on mahdollista tai eläkeikä saavutetaan Venäjän Federaation lainsäädännön mukaan eikä heillä ole vakituista asuinpaikkaa Venäjän alueella, voivat rekisteröityä ja saada venäläistä eläkettä vain kansainvälisen eläkesopimuksen ollessa olemassa. Valitettavasti Venäjän ja Suomen välillä ei tällä hetkellä ole solmittuna vastaavaa sopimusta eläkkeistä.

Täsmennyksistä ja selvennyksistä voi olla yhteydessä Venäjän Federaation Eläkesäätiöön. Koska eläkkeitä koskeva lainsäädäntö muuttui jatkuvasti Venäjällä, mukaan lukien se aika, jolloin eläkkeiden säästöosa oli voimassa, omassa hakemuksessa oli pakko ilmoittaa työpaikka, päivämäärät, ammatti, palkkatodistus ja eläkkeestä tehdyt vähennykset, liittää kopio välttämättömistä asiakirjoista, työkirjasta, Venäjän Federaation kansalaisen passista, jossa näkyy asuinpaikka jne.

Suomennos: Maria Lepistö

Siirry ylösЯндекс.Метрика