Sosiaaliturvaan on tulossa monia muutoksia vuodelle 2024

Kelan etuuksien määriin ja ehtoihin on valmisteilla ensi vuodeksi useita muutoksia. Valmisteltavista muutoksista on linjattu hallitusohjelmassa. Kaikki suunnitellut muutokset eivät tule voimaan heti vuoden 2024 alussa, vaan voimaantuloa on tarkoitus porrastaa.

Kela, 22.9.2023


Hallitusohjelmassa esitetään vuodelle 2024 useita muutoksia sosiaaliturvaan. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee hallituksen esitykset, ja sen jälkeen ne käsitellään eduskunnassa.

Tämänhetkisten tietojen mukaan ensi vuonna mm. työttömyysturvaa ja yleistä asumistukea leikataan. Korotuksia on tulossa lapsilisiin ja yksityislääkärin palkkioista maksettaviin Kela-korvauksiin.

Tarkemmat yksityiskohdat selviävät vasta, kun hallituksen lakiesitykset valmistuvat. Kela viestii muutoksista asiakkailleen aktiivisesti koko syksyn ajan.


Eläkkeet, vammaistuet ja eläkkeensaajan asumistuki

Kelan maksamia eläkkeitä (kansaneläke, takuueläke), vammaistukia ja rintamalisiä korotetaan vuoden alussa normaalisti kansaneläkeindeksillä. Korotuksen suuruus selviää 13. lokakuuta, kun Kela vahvistaa, mikä on kansaneläkeindeksi 1.1.2024 alkaen.

Eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteet vuonna 2024 pysyvät samoina kuin tänä vuonna.


Työttömyysturva

Kelan maksaman työttömyysturvan (työmarkkinatuki ja peruspäiväraha) määrä pysyy vuonna 2024 ennallaan (37,21 euroa päivässä), jos hallituksen suunnittelema indeksijäädytys hyväksytään eduskunnassa.

Työttömyysturvaan valmistellaan monia muutoksia, joista osan on tarkoitus astua voimaan heti vuoden alussa, osan vasta myöhemmin. Ensi vuoden alussa työttömyysturvaa hakevilla omavastuupäivien määrä nousisi 5:stä 7:ään. Myös kokoaikatyön päättyessä maksettavat lomakorvaukset vaikuttaisivat siihen, milloin työttömyysturvaa aletaan maksaa.

Suunnitteilla on, että työttömyysturvaan ei enää 1.4.2024 alkaen makseta lapsikorotuksia. Lapsikorotusta on maksettu niille työttömille työnhakijoille, joilla on huollettavana alaikäisiä lapsia. Käytännössä tämä merkitsee noin 10–20 prosentin vähennystä työmarkkinatuen tai peruspäivärahan määrään. Myös työttömyysturvan sovittelu palkkatulojen kanssa muuttuu, kun 300 euron suojaosa aiotaan poistaa käytöstä.

Palkansaajan työssäoloehtoon valmistellaan muutosta, joka on tulossa voimaan syyskuussa. Työssäoloehto pitenisi 6 kuukaudesta 12 kuukauteen. Lisäksi työssäoloehto täyttyisi jatkossa palkkatyöstä saatujen tulojen perusteella eikä enää viikoittaisten työtuntien mukaan, kuten nykyään.


Lapsilisät ja lastenhoidon tuki

Lapsilisiin suunnitellaan korotuksia, joista osan on tarkoitus tulla voimaan heti vuoden 2024 alussa, ja osan myöhemmin vuonna 2024. Korotuksia on tulossa alle 3-vuotiaasta lapsesta maksettavaan lapsilisään ja lapsilisän yksinhuoltajakorotukseen sekä neljännen ja viidennen ja sitä useamman lapsen lapsilisään.

Lastenhoidon tukiin ei ole tulossa vuoden alussa normaalia indeksikorotusta, vaan tukien määrät pysyvät samoina kuin vuonna 2023, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen indeksijäädytyksistä.


Yleinen asumistuki

Yleisen asumistuen saamisen ehtoihin valmistellaan muutoksia, jotka vähentävät tuen määrää. Tulojen vaikutus tukeen kiristyy, tukiprosentti laskee, ansiotulovähennys poistuu ja oikeus saada asumistukea omistusasuntoon poistuu. Tuen määrään vaikuttavan perusomavastuuosuuden määräytymistä aiotaan muuttaa niin, että muiden muutosten vaikutukset ovat lievempiä lapsiperheille.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa 2024 siten, että muutokset vaikuttavat tuen saajien asumistukeen, kun tuki seuraavan kerran tarkistetaan. Omistusasunnossa asuvien asumistuet lakkautetaan syyskuussa 2024.

Lisäksi yleiseen asumistukeen vaikuttaa valmistelussa oleva hallituksen esitys indeksijäädytyksistä. Jos eduskunta hyväksyy esityksen, yleisen asumistuen määräytymisperusteisiin, kuten esimerkiksi enimmäisasumismenoihin, ei tehdä vuoden alussa indeksikorotusta.


Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuessa perusosan määriin tulee normaali indeksikorotus 1.1.2024 alkaen. Lasten perusosiin vuodeksi 2023 tehty 10 prosentin korotus päättyy 31.12.2023.

Toimeentulotukeen on valmisteilla hallituksen esitys, jonka mukaan asumismenojen huomioimista tuessa selkeytetään ja tiukennetaan. Muutos tulisi voimaan vuoden 2024 aikana. Tarkempi aikataulu varmistuu, kun esityksen valmistelu etenee.


Kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on tällä hetkellä 36,91 euroa arkipäivältä. Nyt valmistellaan muutosta, jonka seurauksena näiden tukien vähimmäismäärä laskee, niin että se on 1.1.2024 alkaen sama kuin kuntoutusrahan ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä eli 31,99 euroa arkipäivältä. Käytännössä muutos merkitsee noin 13 prosentin leikkausta nuoren kuntoutusrahaan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavaan kuntoutusrahaan.


Kela-korvaus yksityislääkärikäynnistä ja lääkekatto

Yksityislääkärikäynnistä maksettavaan Kela-korvaukseen on suunnitteilla huomattava korotus. Tällä hetkellä Kela korvaa yksityisen lääkärin palkkiosta keskimäärin 8 euroa.

1.1.2024 alkaen Kela korvaa yksityisen yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä 30 euroa ja etävastaanotosta 25 euroa. Samalla hammaslääkärin tekemän suun perustutkimuksen korvaus suurenee 15,50 eurosta 30 euroon. Myös psykiatrin vastaanottokäynnistä ja hoidosta maksettavat korvaukset suurenevat.

Lääkekustannusten vuosiomavastuun määrä nousee vuonna 2024. Tänä vuonna lääkkeiden hintakattoon ei tehty indeksikorotusta, vaan määrä pysyi samana kuin vuonna 2022 eli 592,16 euroa kalenterivuodessa. Ensi vuonna lääkekattoon ei silti ole tulossa kahta indeksikorotusta kerralla, sillä valmisteilla on hallituksen esitys, jonka mukaan lääkekattoon tehdään vain vuoden 2024 indeksitarkistus.


Opintotuki

Opintotukeen valmistellaan muutoksia, jotka vaikuttavat opintorahan huoltajakorotuksen ja opintolainan määriin sekä opintolainan nostoeriin. Opintorahan huoltajakorotukseen tulisi noin 20 euron korotus. Uusi huoltajakorotuksen määrä olisi 141,63 e/kk. Muutos tulisi voimaan 1.1.2024.

Opintolainan valtiontakauksen määrää suurennettaisiin Suomessa opiskelevalla 650 eurosta 850 euroon kuukaudessa ja ulkomailla opiskelevalla 800 eurosta 1 000 euroon. Alle 18-vuotiaiden toisen asteen opiskelijoiden opintolainojen määrää taas suurennettaisiin 300 eurosta 400 euroon kuukaudessa. Lisäksi opintolainan nostokertojen lukumääriä muutettaisiin. Toisen asteen opiskelijoilla nostokertoja olisi 4 lukuvuoden aikana. Muutokset tulisivat voimaan 1.8.2024.

Opintorahaan ei ole tulossa indeksikorotusta, vaan määrä pysyy samana kuin vuonna 2023, jos eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen indeksijäädytyksistä.


Näin Kela viestii sosiaaliturvan muutoksista

Kela viestii muutoksista kela.fi-sivuilla, kun valmistelu etenee. Julkaisemme tiedotteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, kun hallituksen esitys annetaan eduskunnan käsittelyyn ja kun käsittely eduskunnassa päättyy. Kaikki tiedotteet muutoksista kootaan kela.fi/muutokset -sivulle.

Vuodenvaihteessa muutokset päivitetään Kelan verkkosivuille suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä selkokielellä, saameksi ja viittomakielillä. Vuoden 2024 alussa julkaisemme selkokieliset esitteet asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.


Lähde: Tiedote Kela

Venäjännös: Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика