Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


TE-toimiston päätehtävä on TYÖLLISTÄMINEN

Keski-Suomen Työ- ja elinkeinotoimistossa järjestettiin 17.5.2017 tiedotustilaisuus venäjän kielellä. Tämä tapaaminen järjestettiin Jyväskylässä toimivan Venäjänkielisen yhdistyksen Feniksin aloitteesta. Ihmisiä, jotka halusivat esittää kysymyksiä, kerääntyi paikalle melko paljon. Tapaaminen osoittautui monipuoliseksi, mielenkiintoiseksi ja hyödylliseksi. Maria Vert-Miller, kotouttamisasioihin erikoistunut työntekijä, koetti vastata kaikkein tärkeimpiin työllistymiseen liittyviin kysymyksiin.

TE-toimiston päätehtävä on TYÖLLISTÄMINEN

TE-TOIMISTON PÄÄTEHTÄVÄ ON työllistyminen. Tärkeintä on, että asiakkaat löytäisivät töitä. Jos ihminen tarvitsee työllistyäkseen suomen kielen kursseja, koulutusta, pätevöitymistä tai lisäkoulutusta, TE-toimisto auttaa näissä asioissa. TE-toimiston asiakkaita ovat kaikki he, joilla on oikeus työllistyä Suomessa. Tällä valtiollisella palvelulla on ympäri maata 15 toimistoa, ja yksi niistä sijaitsee Jyväskylässä – Keski-Suomen TE-toimisto. Asiakkaita ovat työnhakijat, mutta tiivistä yhteistyötä tehdään myös työnantajien, yritysten ja firmojen kanssa. On erityisiä yksiköitä, jotka tekevät töitä työnhakijoiden kanssa, sekä yksiköitä, jotka työskentelevät työnantajien kanssa. Asiakkaalla on oikeus palveluihin, joita TE-toimisto tarjoaa, oikeus saada työttömyyskorvausta, kotoutumistukea, jos kotoutuminen on vielä käynnissä, sekä oikeus saada apua ja tukea tulevaisuuden työllistymiseen. Tarvittaessa voitte konsultoida työhön tai opiskeluun liittyvissä asioissa vastuuvirkailijanne kanssa.

TE-toimiston työnhakijat ovat velvoitettuja etsimään aktiivisesti töitä tai opiskelupaikkoja. Kun saatte kutsun jollekin kurssille, niin täytyy selvittää onko osallistuminen koulutukseen pakollista vai vapaaehtoista. Jos teillä on pätevä syy, jonka vuoksi ette voi opiskella kyseisellä hetkellä, niin teidän tulee kertoa siitä vastuuvirkailijallenne ja pyytää perumaan osallistumisenne. Jos olette kotoutumisprosessissa, niin osallistukaa aktiivisesti kotoutumissuunnitelman toimenpiteisiin. Jos yhteystietoihinne tulee muutoksia (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), niin ilmoittakaa niistä TE-toimistoon. Ne tiedot, jotka olette antaneet postille tai maistraatille, eivät näy TE-toimiston tiedoissa. Vanhentuneilla tiedoilla teihin on mahdotonta saada yhteyttä. On suositeltavaa, että kerrotte TE-toimistoon, jos teillä alkaa sairaus- tai äitiysloma, tai jos olette päässeet opiskelemaan tai töihin. Oleskelustatuksenne ei myöskään päivity automaattisesti TE-toimiston tietoihin. Asiakkaan velvollisuus on tiedottaa ajoissa statuksenne muutoksista tai kansalaisuuden saamisesta. Jos vastuuvirkailijanne ei tiedä uusia tietojanne ja näkee, esimerkiksi, että oleskelulupanne on päättynyt viime vuonna, niin silloin työntekijä voi pyytää teiltä kirjallisesti tuoreempia tietoja. Jos hän ei saa minkäänlaisia tietoja, niin se voi keskeyttää aktiivisen työnhakijan statuksenne, mikä voi vaikuttaa saamaanne työttömyysetuuteenne Kelalta. Jos saatte kansalaisuuden kotoutumisprosessin aikana, niin kotoutumisprosessi keskeytetään. On ollut tapaus, jossa asiakas on saanut kansalaisuuden edellisenä vuonna eikä ollut tiedottanut siitä omaa vastuuvirkailijaansa. Tämän vuoksi hänelle jatkettiin kotoutumisprosessiin liittyvien tukien maksamista. Myöhemmin asiakkaalle tuli päätös rahallisten tukien takaisinperinnästä siitä hetkestä lähtien, kun hän on saanut kansalaisuuden, koska rahat oli maksettu kotoutumisprosessiin vedoten, kotoutumislain perusteella.

JOTTA TE-TOIMISTON ASIAKKAAKSI PÄÄSEE, täytyy täyttää hakemus tarpeellisilla tiedoilla. Tämä on ajankohtaista myös niille, jotka jostain syystä ovat keskeyttäneet työnhakunsa TE-toimiston kautta, esimerkiksi, päästessään töihin tai jäädessään äitiyslomalle. Jos henkilö haluaa päästä uudestaan mukaan työnhakuun TE-toimiston kautta, täytyy hänen uudestaan täyttää hakemus. Sen voi lähettää postitse tai jättää TE-toimiston sisäänkäynnin luona olevaan postilaatikkoon tai antaa yksinkertaisesti TE-toimiston vastaanottovirkailijalle. Hakemus rekisteröidään, käsitellään tietyssä ajassa, jonka jälkeen nimitetään vastuuvirkailija ja lähetetään kutsu tapaamiseen. Rekisteröintivaiheessa päätetään tarvitseeko henkilö tulevaisuudessa koulutusta työllistyäkseen tai onko kielikoulutus tarpeellinen. Vastuuvirkailija nimitetään sen perusteella, mitä alaa haluatte opiskella tai millä haluatte työskennellä. Jos teidät ohjataan tekniikan alan vastuuvirkailijan luokse, ja haluattekin saada toisen alan koulutuksen, niin vastuuvirkailijaanne vaihdetaan. Jos katsotaan, että olette valmiita työllistymään suoraan eikä teidän tarvitse käydä lisäkursseilla, teille annetaan virkailija, joka lähettää aktiivisesti tietoa avoimista työpaikoista. Jos asiakkaan tarvitsee, esimerkiksi, tavata sosiaalityöntekijän kanssa tai hänellä on terveyteen liittyvissä asioissa joitain työllistymistä rajoittavia seikkoja, tai asiakkaalla on hyvin harvinainen toiminta-ala tai koulutus ja työnsaaminen on melko vaikeaa, niin TE-toimiston vastuuvirkailija tekee aktiivista ja tiivistä yhteistyötä sosiaaliviraston ja itse asiakkaan kanssa.

Aiemmin TE-toimistossa työskentelivät virkailijat, joihin pystyi olemaan yhteydessä joissakin asioissa. Nykyisin kaikki hoidetaan verkossa. TE-toimiston aulassa on kuitenkin virkailijoita, jotka voivat konsultoida teitä hakemusten täyttämiseen liittyvissä asioissa ja niiden käsittelyyn jättämisessä. Hankalammat kysymykset voi esittää päivystävälle virkailijalle. Jokaisella henkilöllä on oma ”henkilökohtainen asiointisivusto” TE-toimiston sivuilla. https://asiointi. mol. fi/omaasiointi/?kieli=fi Jos teille heräsi kysymyksiä, miten sitä käytetään, niin olkaa yhteydessä vastuuvirkailijaanne, joka voi auttaa teitä. Tulevaisuudessa TE-toimistossa suunnitellaan myös sähköpostien määrän vähentämistä, joilla on vaihdettu tietoja asiakkaiden kanssa. Henkilökohtaisia tapaamisia järjestetään vain tärkeistä asioista.

TE-toimiston päätehtävä on TYÖLLISTÄMINEN

MAAHANMUUTTAJAN KOTOUTUMISPROSESSI alkaa suunnitelman laatimisesta, jonka päätarkoitus on kielen opiskelu. Tämän prosessin kesto määritellään henkilökohtaisesti kolmesta viiteen vuoteen (uusi kotouttamislaki tulee tänä vuonna). Esimerkiksi, äitiysloman takia tai jatkuvasta sairauslomasta johtuen kotouttamisprosessia voidaan jatkaa 10 kuukaudella. Mutta yli 5 vuotta tämä prosessi ei jatku. Kielikokeen tulosten pohjalta henkilöt kutsutaan eritasoisille kielikursseille. TE-toimiston järjestämien kielikurssien lisäksi on aina mahdollista itse aktiivisesti etsiä muita mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä. Jos vastuuvirkailija hyväksyy tämän koulutuksen, niin kurssi hyväksytään kotouttamissuunnitelmaan, ja voitte saada siltä ajalta taloudellista tukea.

Kun kotoutumisprosessi päättyy, niin on mahdollista aloittaa ammatillinen koulutus. Siinä tapauksessa, että koulutuksenne auttaa työllistymään tulevaisuudessa, TE-toimisto myöntää taloudellista tukea.

Aiemmin työllistymissuunnitelma tehtiin vuodeksi eteenpäin. Tammikuusta 2017 tehtiin lakiin muutoksia, ja jos henkilö on työttömänä, niin TE-toimisto on velvollinen kerran kolmessa kuukaudessa olemaan yhteydessä asiakkaaseen, päivittämään työllistymissuunnitelman ja pohtimaan tulevia toimintoja. Kotoutumisprosessin aikana, odottaessaan, esimerkiksi, kielikurssille pääsemistä, tämä yhteydenottoväli pitenee.

TE-toimiston asiakkaaksi voi jäädä siten, että säilyttää työttömän työnhakijan statuksen ollakseen oikeutettu työttömyystukeen, mutta myös opiskella sivutoimisesti. (Ilmoita opiskelustasi TE-toimistoon. Se tutkii, pidetäänkö sinua pää- vai sivutoimisena opiskelijana). On joukko asiantuntijoita, jotka käsittelevät vastaavanlaisia tapauksia ja päättävät onko kyseessä oleva opiskelu sivutoimista (alle 20 tuntia viikossa tai kokonaisopintopistemäärä, joita opiskelusta saa, täytyy jakaa opiskelukuukausilla ja niitä täytyy tulla vähintään 5). Tällaisessa tapauksessa teillä on oikeus olla opiskelija ja saatte työttömyyskorvausta ilman 9 euron lisäkorvausta per päivä. Tällöin olette aktiivinen työnhakija ja jos teille tarjotaan työtä, niin olette valmiita ottamaan sen vastaan.

TÄYSIPÄIVÄINEN OPISKELU. Sitä on myös ammatillinen opiskelu. Jos aloitatte ammatillisen opiskelun ja vastuuvirkailijanne päättää, että se on hyödyllistä työllistymisellenne, niin teitä tuetaan taloudellisesti. Ensimmäisenä opiskelupäivänä otatte hakemuksen, jonka saatte vastuuvirkailijaltanne, annatte sen koulutuslaitoksen sihteerille tai opettajalle. Tämä hakemus lähetetään TE-toimistoon ja opintojenne tukemisesta tehdään päätös. Eli voitte saada opiskellessanne työttömyyskorvausta ja 9 euroa opintopäivältä. Päivittäinen korvaus voi olla myös 18 euroa päivältä, jos opiskelette kuntanne rajojen ulkopuolella. Mutta asiasta voidaan päättää myös muuta. Esimerkiksi, henkilöllä on jo opiskeltuna korkeakoulututkinto ja hän suunnittelee menevänsä opiskelemaan ammatillista tutkintoa. Tässä tapauksessa TE-toimisto voi päättää, että kyseistä opiskelua ei tueta taloudellisesti. Siksi on aina järkevää aluksi keskustella oman vastuuvirkailijansa kanssa, jotta hän arvioisi tilanteen. Maksimaalinen opiskelun tukijakso on 24 kuukautta. Jos opiskelu kestää yli 3 vuotta, niin kuluneen ajan jälkeen siirrytte saamaan opintotukea. Jos menette opiskelemaan esimerkiksi yliopistoon, niin TE-toimistosta voidaan tehdä päätös, että ensimmäisiä 2 vuotta opiskelusta TE-toimisto tukee taloudellisesti, jos on nähty, että se parantaa mahdollisuuksianne löytää sopivaa työtä tulevaisuudessa.

Liitteeksi hakemukseen, jonka täyttää oppilaitoksen edustaja, laitetaan vielä hakemus, jonka te itse täytätte. Siinä tulee vastata kysymyksiin, miksi päätitte mennä opiskelemaan tähän oppilaitokseen ja miten tämä opiskelu auttaa teitä tulevaisuudessa työllistymään. Täytyy muistaa, että vastaukset näihin kysymyksiin ovat todella tärkeitä päätöstä tehdessä. TE-toimistossa on asiantuntijaryhmä, joka kokoontuu joka viikko ja käsittelee kaikki hakemukset ja asiakirjat ja tekee päätökset. Useimmiten opiskelua tuetaan.

JOS TEILLÄ EI OLE TÄLLÄ HETKELLÄ TYÖTÄ, niin olette oikeutettuja työttömyyskorvaukseen. Päämaksajana on Kela. Jos teillä on työkokemusta Suomessa ja kuulutte ammattiliittoon, niin myös työttömyyskassat maksavat työttömyyskorvausta. TE-toimisto päättää, että kyseiselle henkilölle voidaan maksaa tukea eikä maksamiselle ole esteitä. Kela tekee lopullisen päätöksen maksetaanko tukea, mistä päivästä alkaen ja kuinka paljon.

Jos henkilö ei noudata sitä, mitä on sovittu hänen työllistymissuunnitelmassaan, ei noudata TE-toimiston sääntöjä, ei saavu määrättyihin tapaamisiin, niin lain mukaan virkailijalla on velvollisuus selvittää asia heti. TE-toimisto lähettää tällaiselle asiakkaalle kotiin kirjeen, jossa henkilöä pyydetään selvittämään syitä. Jos syy ei ole perusteltu, niin tällöin henkilö saa karenssia (rangaistus työttömyyskorvauksen vähentämisenä). Karenssiajat ovat erilaisia: jos asiakas on lopettanut opiskelun epäpätevästä syystä tai on irtisanoutunut työstään omasta halustaan, niin karenssi kestää lähemmäs 60 vuorokautta. Jos asiakas voi antaa lisätietoja, asiakirjoja, selvityksiä, niin virkailija voi lähettää asian uudelleenkäsittelyyn.

Soittamalla asiakkaille kerran kolmessa kuukaudessa, tarjotaan lisäpalveluita, jotka edistävät työllistymistä. Näitä voivat olla lyhyet kurssit, jotka kestävät 5, 10, 15 tai 30 päivää. Opetus tapahtuu suomeksi ja osallistuminen niille vaatii riittävää suomen kielen taitoa. Tällaisilla kursseilla teille annetaan tietoja alueenne senhetkisestä työllistymistilanteesta, kerrotaan, miten etsiä työtä helpommin ja paremmin, miten jättää hakemuksia ja autetaan tekemään ansioluettelo. Kursseja on myös teemoittain: miten löytää töitä, miten suunnitella uraansa, miten valita itselleen sopivin ammatti. Vastuuvirkailija ehdottaa teille myös näitä kursseja, jos hän ajattelee, että niistä on teille hyötyä ja ne sopivat teidän ajankohtaanne. Jos itse olette kiinnostuneita tällaisista kursseista, niin voitte kysyä niistä omalta vastuuvirkailijaltanne.

Jos ette ole aivan varmoja, millä alalla haluaisitte työskennellä tai minne haluaisitte mennä opiskelemaan, niin olisi hyvä varata aika TE-toimiston psykologilta. Nämä psykologit eivät auta henkilökohtaisten asioiden kanssa vaan nimenomaan ongelmissa, jotka liittyvät työllistymiseen. Voi olla, että on järkevää opiskella toisessa oppilaitoksessa tai vaihtaa toiselle opintolinjalle. Psykologi auttaa teitä suunnittelemaan tulevaa tietä. TE-toimistossa työskentelee 5 psykologia, niiden puheille ei ole vaikea päästä, mutta se tulee tehdä oman vastuuvirkailijan kautta. Psykologit konsultoivat suomeksi ja englanniksi. Tarvittaessa kysykää omalta vastuuvirkailijaltanne, onko tapaaminen mahdollista järjestää tulkin kanssa.

TYÖKOKEILU. Työpaikka tulee osata löytää itsenäisesti. Jos työnantaja on suostuvainen ottamaan teidät työkokeiluun, niin tässä tapauksessa allekirjoitetaan sopimus, joka lähetetään TE-toimistoon ja vastuuvirkailijanne päättää, onko TE-toimisto suostuvainen tällaiseen työkokeiluun vai ei. Työkokeilu kestää vähintään kuukauden, mutta voi olla myös 2–3 viikon pituinen. Maksimipituus yhdessä ja samassa paikassa on yhdessä ja samassa työtehtävässä puoli vuotta. Jos jäätte samalle työantajalle, mutta alatte tehdä täysin toista työtä, teidät voidaan hyväksyä seuraavalle jaksolle työkokeiluun. Katsotaan, että teette työkokeilupaikassa töitä ja saatte kokemusta, joka on tarpeen ja tärkeää tulevaisuuden työnhakuanne ajatellen. Kesäksi on tullut paljon työkokeilusopimuksia, esimerkiksi, pizzeriaan. Yleensä kesällä taloudellisesti tuettavaan työkokeiluun on vaikeampaa päästä. Kesällä melkein joka toiseen työkokeilutapaukseen annetaan kielteinen päätös. Jos puhutaan kesäajasta, niin työnantajan tulisi yrittää palkata työtön kesätöihin eikä työkokeiluun, eikä tehdä harjoittelijoiden voimin niiden työntekijöiden töitä, jotka ovat lomalla. Kela maksaa työkokeilun ajalta taloudellista tukea. Työnantajille työkokeilut tarkoittavat sitä, että he eivät maksa harjoittelijalle palkkaa.

PALKKATUKI. Palkkatuen suuruuden selvittämiseksi tulee olla yhteydessä vastuuvirkailijaan. Työttömyyden kestosta ja muutamasta muusta asiasta riippuen lasketaan tätä tukea varten prosentti henkilön palkkakuluista. Oikeus palkkatukeen tarkoittaa sitä, että olette todella töissä, saatte palkkaa, teillä on virallinen työsopimus, mutta osa palkkakuluistanne kompensoidaan työnantajallenne työvoimatoimistosta. Minimituki on 30 % palkkakuluista ja se maksetaan työnantajalle puolen vuoden ajan. Palkkatukea myönnetään, mikäli asiakkaalla ei riitä työkokemus tai jotkin taidot. Te-toimiston sivuilla on kerrottu tarkasti myös korvausprosentit ja palkkatuella tehtävän työn jatkuminen. www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/loyda_tyontekija

TYÖTTÖMYYSAJAN laskentaa alkaa, kun henkilö rekisteröityy työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos henkilö on ollut työkokeilussa, niin se ei vaikuta työttömyysaikaan. Tämä kysymys herää esille myös osa-aikatyön yhteydessä. Osa-aikatyössä, kun henkilö työllistyy vain muutamaksi tunniksi viikossa, työttömän status säilyy ja oikeus tukiin ja muihin palveluihin säilyy.

TE-TOIMISTOLLA ON NEUVOVA puhelin. Tämä yleinen neuvova puhelin ja sen työntekijät, jotka vastaavat puheluihin, voivat sijaita eri puolella maata. Tämän palvelun työntekijöillä on vankka kokemus, he antavat neuvoja tarkasti ja heillä on pääsy tietoihinne. He näkevät, millaisia päätöksiä vastuuvirkailijanne on tehnyt ja voivat aina selittää ja kommentoida päätöksiä teille. Soittaa voi kaikkina päivinä klo 9–16.15. (Henkilöasiakkaan venäjänkielinen puhelinpalvelu 029 502 0715 ma–pe klo 9–16.15, trud@te-toimisto.fi)
www.te-palvelut.fi/te/fi/nain_asioit_kanssamme

Jos haluatte olla yhteydessä vastuuvirkailijaanne, niin teidän tulee täyttää yhteydenottohakemus. TE-toimistosta saa yhteydenottopyyntölomakkeen. On tärkeää ilmoittaa nimenne, henkilötunnuksenne ja kysymyksenne (jotta virkailija osaa valmistautua). Jos jätätte yhteydenottopyynnön, niin lain mukaan teihin tulee olla yhteydessä 5 työpäivän aikana. Joskus yhteydenotto voi kestää pidempään, jos esimerkiksi vastuuvirkailija on sairauslomalla. Yhteydenottopyynnön voi jättää myös verkkopalvelussa. Tässä tapauksessa teihin tulee olla yhteydessä 3 päivässä.

OMA ASIOINTI -SIVULLA https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi voitte tarkastella kaikkea sitä, mitä vastuuvirkailijanne on kirjoittanut teistä ja teille. Oma asiointi -palvelussa näkyy oma työllistymissuunnitelmanne, kotoutumissuunnitelmanne, kaikki Kelan päätökset tuista, sieltä voi tarkistaa ja tarkentaa päivämääriä. Oma asiointi -palvelussa voi merkitä, millaista työtä etsitte, millaiset työt ja alat teitä kiinnostavat. Olkaa tarkkoja siitä, millaisia sanamuotoja käytätte ja millaisen ammattilistan sinne laaditte. Työpaikan etsintä perustuu koulutukseenne, asuinpaikkaanne ja työolosuhteisiin. TE-toimiston virkailijat etsivät teille sopivia töitä. Jos teille lähetetään tietoja avoimesta työpaikasta, niin teidän tulee reagoida siihen. Esimerkiksi, teidän tulee olla yhteydessä työnantajaan ja saada siitä merkintä. Jos ette reagoi siihen millään tavalla, niin sähköinen järjestelmä voi olettaa asian niin, että ette ole laittaneet hakemusta tähän työpaikkaan, vaikka teille on tarjottu työtä. Tällöin teiltä pyydetään selvityspyyntö. Jos syy ei ole hyväksyttävä, niin on mahdollista saada karenssia. Voitte olla yhteydessä TE-toimiston venäjänkieliseen puhelinpalveluun ja pyytää merkitsemään järjestelmään, että olette lähettäneet kyseiseen työpaikkaan hakemuksen ja nyt odotatte vastausta siihen. TE-toimiston järjestelmä kehittyy ja voi olla mahdollista, että saatte jatkossa sähköpostiinne muistutuksen omilla sivuillanne olevista muutoksista.

Joko vastuuvirkailijanne tai te itse lisäätte tietoihinne, että teillä on henkilöauto käytössänne. Tässä tapauksessa 80 km on se kilometrimäärä, jonka sisällä teille voidaan ehdottaa työpaikkoja. Teille voidaan ehdottaa jotakin Jämsästä, esimerkiksi, opiskelua Jämsän ammattiopistossa. Jos teille lähetetään tieto avoimesta työpaikasta, joka ei sovi listaanne, jonka olette Oma asiointi -sivuillanne määritellyt, niin voitte kieltäytyä ehdotuksesta ja selvittää, miksi teille on tällainen työpaikkaehdotus lähetetty: työkokemuksen perusteella, koulutuksen perusteella, tai sen listan perusteella, jonka olette ilmoittanut. Jos Jyväskylästä töitä etsii, esimerkiksi, valtamerialuksen insinööri, niin tästä kaupungista hänelle ei löydy töitä. Siksi tällaiselle työnetsijälle ehdotetaan uuden ammatin opiskelemista.

Voitte jäädä työnhakijaksi, ja tässä tapauksessa saa virallisesti tienata 300 euroon asti kuukaudessa bruttona. Tällainen työ ei vaikuta työttömyystukeenne. Kelaan tulee toimittaa tiedot työstä, sopimus ja palkkatodistus. On myös hyvä lisätä Oma asiointi -palveluun tieto, missä ja kuinka paljon teitte töitä. Mitä enemmän tietoa TE-toimistossa on, sitä helpompaa teitä on auttaa työn etsinnässä. Jos teillä on tietty määrä työkokemusta ja työssäoloehto täyttyy, niin voitte saada korotettua työttömyyskorvausta.

TOIMINTA-ALUEENNE MUKAISESTI TUTUSTUKAA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (TES) tietoihin https://finland.fi/ru/fakty-i-info/trudovoj-dogovor-po-finski/. Jokaisella ammattikunnalla on oma TES, esimerkiksi, palvelualojen TES tai hitsaajilla omansa. TES:ssa on paljon tarkkaa ja yksityiskohtaista tietoa, esimerkiksi, työajoista ja maksuista. Esimerkiksi, teette töitä iltaisin tai teidät pyydetään töihin vapaapäivänänne, niin TES:sta voi tarkistaa, mitä, miten ja paljonko voitte saada siitä rahaa. Onko teillä oikeus kieltäytyä tästä työstä? Joka TES aina määrittelee, paljonko tulee olla työvuorojen välissä lepoa. Kaikki työnantajat samalla alalla ovat velvollisia noudattamaan TES:ta. On ammattiliittoja, työntekijöiden liittoja, jotka ajavat työntekijöiden asioita. Työnantajilla on omat liittonsa. Jos työnantaja ei kuulu omaan liittoon, jossa on määritelty konkreettinen TES, niin silloin tulee valita vastaavanlainen TES, joka vastaa kyseistä alaa. Työnantaja on velvoitettu maksamaan palkkaa tietyn ohjeellisen asiakirjan, eli TES:n mukaan.

Älä jätä työsopimusta ja toimialasi tes:ta lukematta. Jokaisen työantajan tulee noudattaa säädeltyä asiakirjaa, mutta myös työntekijän tulee olla vastuussa omien oikeuksiensa tietämisestä. Jos olet työnantajaan yhteydessä konkreettisten TES:sta tulostettujen sivujen kanssa, niin työnantajan tulee ottaa se huomioon.

TE-TOIMISTO JÄRJESTÄÄ työvoimakoulutusta. Maahanmuuttajille järjestetään myös alasta riippuen kursseja. Esimerkiksi, rakentamisen perusteet kursseja ja tämän alan suomen kielen kursseja. On myös ravintola-alaan, lääketieteeseen, logistiikkaan ja yrittäjyyteen liittyviä kursseja. Tässä koulutuksessa suomen kielen kurssi on enemmän ammattilaiskurssi. Siinä kerätään sanoja ja termejä, jotka ovat välttämättömiä tietyn alan töitä ajatellen. Kurssilla myös autetaan ja konsultoidaan, mikäli opiskelija haluaisi jatkaa opiskelua valitsemaansa ammattiin. Hänelle kerrotaan, miten ja minne tulevaisuudessa voi hakea. Syksystä 2017 järjestetään kolme tällaista kurssia:

  • Logistiikan perusteet ja alan suomen kieli maahanmuuttajille
  • Maahanmuuttajien ammattikoulutus suurtalouskeittiössä ja alan suomen kieli
  • Yrittäjä palvelualalla, yrittäjyyden perusteet ja alan suomen kieli maahanmuuttajille

Myös Jyväskylän ammattiopisto mukauttaa joitakin opetusohjelmia maahanmuuttajille. Syksyllä alkaa Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto -kurssi maahanmuuttajille, johon on mahdollista saada TE-toimiston tukea. Kurssit ovat eripituisia. Lisäksi osana tätä koulutusta voit saada tarvittavan ammattitutkinnon. Esimerkiksi, ensiapukurssin tai työturvallisuuskortin suorittaminen. Näistä todistuksista ei tarvitse maksaa erikseen, niiden saaminen kuuluu kurssiin. Opintojen alussa opiskelijakandidaatti saatetaan kutsua haastatteluun, jotta pystytään selvittämään, minkä vuoksi hakemus kursseille on laitettu, ja selviytyykö henkilö opiskelusta suomen kielellä. Kielitaso pitäisi olla vähintään A2. Ammattikursseja järjestetään kaikille maahanmuuttajille eikä ne ole yhteydessä kotoutumisprosessiin. Kursseille haetaan TE-toimiston sivujen kautta (TE-palvelut www.te-palvelut.fi/te/fi/). Ammattikurssien jälkeen voi mennä opiskelemaan lisää jonnekin, mutta siitä tulee sopia vastuuvirkailijan kanssa. Sivuilla TE-palvelu - Maahanmuuttajien kotoutumispalvelut voi löytää lisälinkkejä Kelan sivuille ja muuta tietoa maahanmuuttaja-asiakkaille
www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/tukea_tyollistymiseen.

Toivomme kaikille onnea työllistymiseen!


Teksti ja kuvat: Irina Senkina
Suomennos: Maria Lepistö


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki №5–6 (127–128) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика