Oikeusturvakeinot sosiaali- tai lastensuojelupalvelun asiakkaille

Jos kokee tulleensa väärin kohdelluksi sosiaalihuollon palveluissa tai lastensuojeluasiassa, voi asian viedä eteenpäin käsiteltäväksi. Tätä varten on olemassa ns. oikeusturvakeinot. Niiden tarkoituksena on suojella sosiaalihuollon tai lastensuojelun asiakkaan oikeuksia ja turvata oikeuksien toteutuminen käytännössä.


Viranomaisen velvollisuus on neuvoa

Viranomaisella on lakisääteinen velvollisuus neuvoa asiakasta tarvittaessa, kun tämä asioi viranomaisen kanssa. Lapsille ja vanhemmille tulee selvittää heidän oikeutensa ja velvollisuutensa. Monet erimielisyydet voidaan ratkaista keskustelemalla suoraan virkamiehen tai hänen esihenkilönsä kanssa. Jos kuitenkin kokee, etteivät omat oikeudet ole toteutuneet tai kokee saaneensa huonoa kohtelua, voi turvautua varsinaisiin oikeusturvakeinoihin.

Lainsäädännöllä on määritelty tietyt viranomaisten päätökset sellaisiksi, joista voi tehdä valituksen tuomioistuimeen. Viranomaisen toiminnasta sen sijaan voidaan tehdä muistutus tai kantelu, ja niitä käsitteleviä tahoja on useita.


Sosiaaliasiamies auttaa ristiriitatilanteessa

Sosiaalihuoltoon on luotu mahdollisuus kääntyä puolueettoman henkilön puoleen, jos kokee oikeuksiansa loukatun. Siksi jokaisessa kunnassa on sosiaaliasiamies. Tämän tehtävä on edistää asiakkaiden oikeuksia sosiaalihuollossa neuvomalla, avustamalla ja tiedottamalla. Sosiaaliasiamiestä voi myös pyytää toimimaan tukena ja sovittelijana, jos on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun. Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät oman kunnan verkkosivuilta.


Muistutus

Palvelun huonosta laadusta tai saamastaan huonosta kohtelusta voi tehdä muistutuksen. Muistutus on nopea ja ensisijainen keino ilmoittaa epäkohdista. Näin saadaan tietoa epäkohdista palveluissa. Muistutuksen voi tehdä yhdessä sosiaaliasiamiehen kanssa. Hän tietää, kuka kyseisessä asiassa on vastuuhenkilö eli kenelle muistutus pitää osoittaa. Muistutukseen pitää antaa aina vastaus, vaikka se ei esimerkiksi johda korvauksiin tai muihin toimenpiteisiin.


Oikeus hakea päätökseen muutosta — valitus ja oikaisu

Oikeusturvan olennaisin ydin on periaate, että jokaisella on oikeus hakea muutosta saamaansa päätökseen. Tehokkain oikeusturvakeino on valitus, koska silloin viranomaisen päätös tutkitaan uudelleen. Kaikista päätöksistä ei kuitenkaan voi valittaa: laissa on määritelty päätökset, joista voi valittaa tuomioistuimelle. Lastensuojelussa on monia tällaisia päätöksiä. Kun valitus on tehty, voi tuomioistuin puuttua päätöksen sisältöön esimerkiksi kumoamalla sen kokonaan tai muuttamalla päätöksen sisältöä.

Osassa lastensuojeluasioita on ennen valituksen tekemistä tuomioistuimelle haettava oikaisua kunnan sosiaalihuollosta. Tätä kutsutaan oikaisumenettelyksi, ja se on vielä kunnan sisäistä menettelyä. Sen tarkoitus on antaa kunnan viranomaiselle mahdollisuus tarkistaa päätöksensä uudelleen, ennen kuin se menee tuomioistuimen käsittelyyn.

Silloin kun on kyse lapsen ja huoltajan oikeusturvan kannalta erityisen merkittävästä lastensuojeluasiasta, päätöksestä kuitenkin on oikeus valittaa suoraan hallinto-oikeuteen, ilman edellä mainittua oikaisumenettelyä. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi kiireellistä sijoitusta tai yhteydenpidon rajoittamista koskevat päätökset.

Valituksen tekemisessä neuvoo kunnan sosiaaliasiamies. Vähävaraisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista.


Kantelu

Kantelu on yksilön kannalta tärkeä oikeusturvakeino, koska sitä voidaan käyttää useammin kuin valitusta, myös niissä tapauksissa, joissa ei ole valitusmahdollisuutta. Kantelu tehdään ylemmälle viranomaiselle tai erityiselle viranomaiselle, jonka tehtävänä on valvoa toisen viranomaisen toiminnan laillisuutta. Esimerkiksi sosiaaliasiamieheltä voi kysyä, mikä on oikea taho kyseisessä asiassa.

Kantelun voi tehdä, jos epäilee, että viranomainen on ei ole noudattanut lakia tai toiminta on ollut virheellistä tai epäasianmukaista. Kantelun voi tehdä myös asiassa, josta on tekemässä valituksen. Tehtyyn kanteluun saa aina ratkaisun, jossa käydään huolella läpi asia ja kerrotaan tapahtuneesta mahdollisesti seuraavat toimenpiteet.

Lähde: www.lastensuojelu.info

Lue lisää:

Siirry ylösЯндекс.Метрика