Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


lindblad

PERINNÖSTÄ LUOPUMINEN

Perhe- ja perintöoikeus, 2018


Perinnöstä luopuessaan perillinen luopuu lain tai testamentin mukaisesta oikeudestaan perintöön. Tällöin hän ei ole enää kuolinpesän osakas.

Perinnöstä luopujan tilalle tulevat osakkaiksi perinnöstä luopujan omat perilliset ikään kuin perinnöstä luopuja ei olisi enää elossa.


Miten perinnöstä luovutaan?

Perinnöstä luovuttaessa on noudatettava muotomääräyksiä muun muassa luopumisilmoituksen kirjallisesta muodosta. Luopumisen on oltava yksiselitteinen niin, että luopumistahto käy selkeästi ilmoituksesta ilmi.

Perinnöstä luopumisilmoitus on osoitettava perittävälle tämän vielä eläessä tai perittävän kuoltua kuolinpesän osakkaalle, pesänselvittäjälle/-jakajalle, testamentin toimeenpanijalle tai sijaantuloperilliselle.

Tavallisesti perinnöstä luopuminen tapahtuu hyväksymällä perittävän tekemä testamentti tai antamalla muu kirjallinen perinnöstä luopumisilmoitus kuolinpesän osakkaalle.


Tehokkaasti perinnöstä luopumalla välttyy perintöverotukselta

Tehokas perinnöstä luopuminen edellyttää, että perillinen ei osaksikaan ole vastaanottanut perintöä.

Verovelvollisen katsotaan ryhtyneen perintöön mikäli hän vastaanottaa perinnön tai jos perinnöstä luopuja esimerkiksi määrää sijaantu operillisestään. Toisin sanoen perillinen ei saa määrätä sijaantuloperillisestä sen uhalla, että perinnöstä luopuminen katsotaan tehottomaksi.

Tehottoman perinnöstä luopumisen myötä perilliselle määrätään perintövero koko perinnöstä. Edunsaajalle puolestaan määrätään lahjavero, eli seurauksena on kaksinkertainen verotus. Perinnöstä luovuttaessa on näin ollen syytä noudattaa huolellisuutta.


Testamentista voi luopua myös osittain

Poiketen lain nojalla saadusta perinnöstä, voi testamentista luopua osittain ilman perintöveroseuraamuksia. Tällöin testamentinsaajalle määrätään perintövero vain vastaanottamastaan osasta testamentattua omaisuutta. Testamentinsaaja saa toisin sanoen valita, haluaako hän vastaanottaa koko testamentatun omaisuuden vai osan siitä tai pidättää itsellään vain hallintaoikeuden.

Jos testamentinsaaja luopuu osasta perintöä, noudatetaan ensisijaisesti testamentin määräyksiä testamentin toissijaisesta saajasta. Jos testamentissa ei suoraan ole otettu kantaa tähän, voidaan testamenttia yrittää tulkita myös yleisemmin ja tätä kautta selvittää, kenelle perittävä perinnön oli tarkoittanut ensisijaisen saajan jälkeen. Jos vastaus kysymykseen ei selviä testamentin tulkinnalla, lakimääräinen perillinen saa testamentatun omaisuuden.

Jos testamentin saaja kuolee ennen kuin hänen testamenttiin perustuva oikeutensa on tullut voimaan tai jos testamenttia ei muutoin voida hänen kohdaltaan panna täytäntöön, tulevat hänen jälkeläisensä hänen sijaansa, mikäli heillä olisi ollut oikeus periä testamentin tekijä.


Perinnöstä luopumisen hyödyt ja haitat

Perinnöstä luopuminen voi olla tarkoituksenmukaista muun muassa tilanteessa, jossa on odotettavissa ajallisesti lähekkäisiä perinnönjakotilanteita, jolloin perinnön siirtäminen yhden sukupolven yli voi tuottaa verosäästöä. Perinnöstä luopuminen on siis keino suunnitella veroja. Toisaalta perinnöstä luopumalla voidaan myös turvata omaisuuden säilyminen suvun piirissä.

Perinnöstä luopuminen sitoo muun muassa myös konkurssivelkojia, jos luopuminen on tapahtunut ennen konkurssin alkamista tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta. Perinnöstä voi luopua niin ikään ulosottovelkojia sitovasti. Tehokkaan luopumisen tulee kuitenkin tapahtua ennen perinnönsaajan osuuden ulosmittauspäätöstä.

Esimerkiksi lapsettoman pariskunnan ollessa kyseessä voi varakkaan lesken olla järkevää luopua perinnöstä ensiksi kuolleen puolison jälkeen varmistaakseen omaisuutensa säilymisen sukunsa piirissä. Toisaalta jos perillinen suostuu ennakolta luopumaan perinnöstä, lisätään perittävän mahdollisuuksia määrätä jäljelle jääneestä omaisuudesta testamentilla (esimerkiksi jos perintöön sisältyy maatila tai yritys). Tämä erityisesti tilanteessa, missä perinnönjättäjällä on tarve varmistua maatilan tai yrityksen säilymisestä yhtenä kokonaisuutena sopivalle jatkajalle. Muiden perillisten lakiosavaatimukset saattaisivat vaarantaa perinnöksi jätettävän omaisuuserän säilymisen yhtenä kokonaisuutena.


Artikkelin tuotti IPR-, kilpailu- ja hankintaoikeuteen erikoistunut asianajaja


Lähde: lindblad.fi

Siirry ylösЯндекс.Метрика