Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


Oikeusapu

Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Tämä esite kertoo valtion varoin kustannetusta oikeusavusta.


Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja. Niissä oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Oikeusapua antavat myös asianajajat ja muut lakimiehet, joilla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Lisätietoa oikeusavusta sekä oikeusaputoimistojen yhteystiedot ovat osoitteessa www.oikeus.fi. Asianajajien yhteystietoja saa osoitteesta www.asianajajat.fi.


Mihin asioihin oikeusapua saa

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

  • avioero, ositus, elatusapu, avioehto
  • testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako
  • velallisen, velkojan tai takaajan avustaminen
  • työpalkkasaatava, työsopimuksen purku, irtisanominen
  • vuokrasaatava, irtisanominen, häätö
  • kauppakirja, kaupanpurku, hinnanalennus
  • rikoksesta epäillyn tai rikoksen uhrin avustaminen, lähestymiskielto
  • valitukset esimerkiksi toimeentulotukea, huostaanottoa, Kelan korvauksia koskevissa asioissa.

Oikeusapua ei anneta, jos asianosaisella on asian käsittelyn kattava oikeusturvavakuutus. Oikeusturvavakuutus voi sisältyä esimerkiksi kotivakuutukseen, ammattiliiton vakuutukseen tai maatilavakuutukseen.

Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden kattamiseen oikeusapua voidaan kuitenkin myöntää, jos hakija on tulojensa ja varallisuutensa perusteella oikeutettu korvauksettomaan oikeusapuun.

Oikeusapua ei anneta yhtiöille tai yhteisöille. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi saada oikeusapua elinkeinotoimintaa koskevassa tuomioistuinasiassa, mutta muussa elinkeinotoimintaa koskevassa asiassa vain, jos siihen on erityistä syytä.


Miten oikeusapua haetaan

Oikeusapua haetaan aina valtion oikeusaputoimistolta. Oikeusapua voi hakea miltä tahansa oikeusaputoimistolta hakijan asuinpaikasta riippumatta. Usein asiakas ottaa ensiksi yhteyttä valitsemaansa avustajaan, joka voi tehdä hakemuksen oikeusavun saamiseksi. Oikeusapua voi hakea internetissä. Sähköinen oikeusapuhakemus löytyy osoitteesta www.oikeus.fi kohdasta Oikeusapu.

Toinen vaihtoehto on tehdä oikeusapuhakemus suullisesti tai kirjallisesti. Kirjallinen hakemuslomake on internetissä osoitteessa www.oikeus.fi kohdassa Lomakkeita. Lomakkeita saa myös oikeusaputoimistoista, tuomioistuimista, asianajotoimistoista ja lakiasiaintoimistoista.

Hakijan tulee esittää selvitys taloudellisista olosuhteistaan ja asiasta, jossa oikeusapua haetaan. Hakijan tulot ja menot sekä varat ja velat selvitetään kuiteilla ja muilla tositteilla. Tarvittavat tiedot ilmenevät useimmiten pankin tiliotteesta, palkkakuitista, verotodistuksesta tai esimerkiksi toimeentulotukipäätöksestä. Sähköisesti ilmoitettujen tietojen oikeellisuus tarkastetaan pistokokein.

Oikeusaputoimistoilla on oikeus tarkistaa viranomaisilta ja vakuutusyhtiöiltä hakijan antamat tiedot taloudellisista olosuhteistaan. Myös pankeilla on velvollisuus antaa oikeusaputoimistoille nämä tiedot, jos on aihetta epäillä hakijan antamien tietojen luotettavuutta. Jos tietoja pyydetään pankilta, oikeusaputoimiston on ilmoitettava siitä hakijalle etukäteen.


Millä tuloilla oikeusapua myönnetään ja mitkä menot huomioidaan

Oikeusapu myönnetään hakijan tulojen, menojen, varallisuuden ja elatusvelvollisuuden perusteella. Oikeusaputoimistossa lasketaan niistä hakijan kuukausittaiset käyttövarat seuraavasti:

Tuloina otetaan huomioon palkka- ja eläketulojen sekä päivärahojen lisäksi muun muassa elatusavut, lapsilisät, muut etuudet ja pääomatulot. Myös hakijan avio- tai avopuolison tai rekisteröidyn parisuhteen toisen osapuolen tulot otetaan huomioon. Puolison tuloja ei kuitenkaan huomioida, jos hakija on epäiltynä tai vastaajana rikosasiassa tai puoliso on jutussa hakijan vastapuolena.

Kuukausituloista vähennetään verot. Niistä vähennetään myös asumismenot, päivähoitomaksut, elatusapumaksut sekä säännölliset ulosotto- ja velkajärjestelymenot. Lisäksi kustakin alaikäisestä lapsesta tehdään 300 euron vähennys.


Miten oikeusapupäätöksestä voi valittaa

Jos oikeusapuhakemus hylätään, hakija saa oikeusaputoimistolta valitusohjeet. Hylätystä hakemuksesta voi tehdä valituksen eli ratkaisupyynnön, joka osoitetaan tuomioistuimelle. Hakijan tulee toimittaa ratkaisupyyntö oikeusaputoimistolle, joka voi itse oikaista päätöksen. Jos oikaisuun ei oikeusaputoimiston mielestä ole aihetta, se siirtää asian tuomioistuimen tutkittavaksi.


Kuka kukin on

Asianajaja: Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies, jonka toimintaa Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta ja oikeuskansleri valvovat.

Julkinen oikeusavustaja: Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevä lakimies, jonka toimintaa valvotaan samalla tavoin kuin asianajajien toimintaa.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja: Lakimies, joka on saanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana. Tältä osin hänen toimintaa valvotaan samalla tavoin kuin asianajajien toimintaa.


Lähde: Suomen Oikeusministeriö


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Etelä-Karjala № 2 (23) 2017
Mosaiikki-Vaasa № 3 (49) 2017
Mosaiikki-Savo № 3 (29) 2017
Mosaiikki №5–6 (127–128) 2017
Mosaiikki-Tampere № 3 (35) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика