MUUTOKSIA KELAN ETUUKSIIN VUONNA 2017

KELA

Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät ensi vuonna 0,85 %. Perustoimeentulotuki siirtyy kunnista kelaan, ja Suomessa kokeillaan perustuloa.

Ensi vuonna etuuslainsäädännön muutoksia on tulossa muun muassa työttömyysturvaan ja lääkekorvauksiin. Isoimmat muutokset ovat kuitenkin perustoimeentulotuen siirto Kelaan ja perustulokokeilun käynnistyminen.

Seuraavassa käydään läpi kaikki Kelan hoitamaan sosiaaliturvaan tulevat keskeiset muutokset. Osa muutoksista on hallituksen esityksiä, joita eduskunta ei ole vielä käsitellyt. Kaikkia lakejakaan ei ole vielä vahvistettu. Päivitämme lopulliset tiedot muutoksista Kelan verkkosivuille.


Etuuksien euromäärät muuttuvat
Vuoden alussa lähes kaikkien Kelan etuuksien euromäärät muuttuvat, kun kansaneläkeindeksi jäädytetään ja sitä leikataan 0,85 % vuoden 2016 tasosta. Kansaneläkeindeksin muutos vaikuttaa kansaneläkkeisiin ja takuueläkkeisiin sekä kaikkiin muihin etuuksiin, jotka on sidottu kansaneläkeindeksiin. Näitä muita etuuksia ovat muun muassa vammaisetuudet, työttömyysturvalain mukainen peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja lapsikorotus.

Käytännössä indeksitarkistus pienentää kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia joitakin kymmeniä senttejä päivässä tai enintään alle 10 euroa kuukaudessa. Rintamalisät ja veteraanilisä pysyvät ennallaan.

Vaikka lapsilisien indeksisidonnaisuus poistettiin tämän vuoden alussa, myös niiden määrää pienennetään. Sen sijaan toimeentulotuen perusosa suurenee.


Perustoimeentulotuen hakemukset Kelaan
Perustoimeentulotuki siirtyy kunnilta Kelan hoidettavaksi 1.1.2017. Kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Toimeentulotukea saa muutoksen jälkeen samoihin menoihin kuin ennenkin. Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot. Perustoimeentulotuen säännöllinen maksupäivä on kuukauden 1. pankkipäivä. Jos tuen maksu ei ehdi säännölliseen maksupäivään, tuki on asiakkaan tilillä 2 pankkipäivän päästä päätöksestä.

Toimeentulotuen muutos ei koske Ahvenanmaata. Siellä toimeentulotuen hoitaa kokonaisuudessaan kunta.


Työttömyysturvaan runsaasti muutoksia
Täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat ensi vuonna 32,40 € / pv. Peruspäivärahan enimmäiskesto lyhenee 500 päivästä 400 päivään. Niillä työttömillä, joilla on työhistoriaa enintään 3 vuotta, työttömyyspäivärahan enimmäiskesto on jatkossa 300 päivää.

Työttömyyspäivärahan enimmäiskesto säilyy 500 päivänä sellaisella työttömällä, jonka työssäoloehto on täyttynyt 58 ikävuoden täyttämisen jälkeen ja joka on ollut ehdon täyttyessä työssä vähintään 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Peruspäivärahan ja työmarkkinatuen omavastuuaikaa pitenee 5 päivästä 7 päivään.

Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ajalta ei enää makseta kulukorvausta. Koulutusta vailla oleville alle 25-vuotiaille tulee oikeus kulukorvaukseen työkokeilun ajalta. Kulukorvaus on 9 € / pv. Korotettu kulukorvaus on 18 € / pv.

Työttömien velvollisuutta hakea tarjottua työtä ja velvollisuutta osallistua aktiivitoimenpiteisiin tiukennetaan. Korvaukseton määräaika eli niin sanottu karenssi voi seurata myös sellaisesta palvelun laiminlyönnistä, josta ei ole sovittu TE-toimiston kanssa tehtävässä työllistymissuunnitelmassa. Jos työtön kieltäytyy työstä, johon hänet on valittu, hänelle asetetaan 90 päivän karenssi. Karenssi alkaa 30 päivän päästä työstä kieltäytymisestä.

Liikkuvuusavustus korvaa työttömyysetuuteen oikeutetuilla työmarkkinatukena maksettavan matka-avustuksen ja muuttokustannusten korvauksen. Liikkuvuusavustus maksetaan Kelasta. TE-toimistot ovat tähän asti maksaneet muuttokustannusten korvauksen.

Vähintään 2 kuukautta kestävään työsuhteiseen työhön, jossa päivittäinen työmatka työsuhteen alussa kestää keskimäärin yli 3 tuntia (osa-aikatyössä yli 2 tuntia), voidaan maksaa liikkuvuusavustusta. Edellytyksenä on lisäksi se, että työaika on keskimäärin vähintään 18 t / vk. Avustuksen määrä on 32,40 € / pv. Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää 30, 45 tai 60 päivältä työsuhteen kestosta riippuen. Liikkuvuusavustusta on haettava Kelasta ennen työsuhteen alkamista.


Kaikkia työttömyysturvan liittyviä lakeja ei ole vielä hyväksytty.


Perustuloa kokeillaan 2 vuotta
Suomessa toteutetaan ainutlaatuinen perustulokokeilu. Kela vastaa kokeilun toteuttamisesta. Perustulokokeilun on tarkoitus alkaa 1.1.2017. Kokeilun alkaminen edellyttää kuitenkin vielä lain hyväksymistä.

Kelan toteuttamassa kokeilussa selvitetään, voitaisiinko sosiaaliturvaa muuttaa yksinkertaisemmaksi ja paremmin työhön kannustavaksi. Perustulokokeiluun on valittu satunnaisotannalla 2 000 osallistujaa 25–58-vuotiaiden työttömien joukosta. Kela ilmoittaa osallistujille valinnasta joulukuun lopussa.

Osallistujat saavat perustuloa 560 € / kk. Kokeilun osallistuja voi myös saada sen lisäksi esimerkiksi osan työttömyysturvasta. Perustulo on veroton etuus, eivätkä kokeiluun osallistujan muut tulot vähennä sitä. Jos osallistuja saa kokeilun aikana työpaikan, hän saa sekä palkan että perustulon.

Kokeilu kestää 2 vuotta ja sen aikana seurataan osallistujien työllistymistä. Kokeilusta saadaan arvokasta tietoa siitä, voisiko perustulo yksinkertaistaa sosiaaliturvaa ja parantaa työllistymistä.


Vammaistuet pienenevät jonkin verran
Alle 16-vuotiaan ja 16 vuotta täyttäneen vammaistuet sekä eläkettä saavan hoitotuki pienenevät vuodenvaihteessa 0,85 %. Tuen uusi määrä on 0,50–3,60 euroa edellisvuotta pienempi.

Vammaistuen uudet määrät ovat seuraavat: perusvammaistuki 92,14 € / kk, korotettu vammaistuki 215 € / kk ja ylin vammaistuki 416,91 € / kk.

Eläkettä saavan hoitotuen uudet määrät ovat seuraavat: perushoitotuki 61,71 € / kk, korotettu hoitotuki 153,63 € / kk ja ylin hoitotuki 324,85 € / kk.

Veteraanilisä pysyy ennallaan.


Jatkuu seuraavassa numerossa.

Lähde: www.kela.fi/ajankohtaista-tyottomat
Venäjännös: Irma Alekseeva


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki № 7-8 (119-120) 2016
Mosaiikki-Tampere № 4 (32) 2016
Mosaiikki-Helsinki № 4 (28) 2016
Mosaiikki-Savo № 1 (27) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика