Tällä palstalla julkaisemme Lakiasiaintoimisto NordLex Oy:n asianajaja Igor Hitruhinin vastauksia siviili- ja perheoikeuteen liittyviin lukijoiden kysymyksiin.

 


Työntekijän lakisääteinen vanhuuseläke Suomessa

Yleistä

 • Työntekijän lakisääteinen vanhuuseläke voi olla joko kansaneläkettä tai työeläkettä tai molempia. Näitä eläkkeitä täydennetään tarvittaessa erillisellä takuueläkkeellä. Lisäksi eläkkeensaajalle voidaan maksaa erilaisia tukia.
 • Kansaneläkkeestä on säädetty kansaneläkelaissa, työeläkkeestä työntekijän eläkelaissa ja takuueläkkeestä on olemassa laki takuueläkkeestä.
 • Kansaneläkkeen ja takuueläkkeen maksamisesta huolehtii kansaneläkelaitos (KELA). Sen sijaan työeläkkeen maksamisesta huolehtivat suomalaiset eläkeyhtiöt ja eläkelaitokset, joita on useita. Eläkeyhtiöitä ovat Eläke-Fennia, Eläke-Tapiola, Etera, Ilmarinen, Pensions-Alandia, Varma, Veritas Eläkevakuutus. Eläkelaitoksia ovat eläkekassat, eläkesäätiöt, Merimieseläkekassa, Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Keva, Kirkon keskusrahasto, Valtiokonttori ja Suomen pankin eläkelaitos.
 • Seuraavaksi käsitellään kansaneläkettä, työeläkettä ja takuueläkettä sekä eläkkeensaajalle maksettavia erilaisia tukia yksityiskohtaisemmin.

Kansaneläke

 • Venäjältä Suomeen muuttavan henkilön on hakeuduttava Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tätä varten on olemassa oma hakemuslomake, joka on saatavilla joko internetosoitteesta kela.fi/asiointi tai lähimmästä Kelan paikallistoimistosta.
 • Suomen sosiaaliturvan piiriin on mahdollista päästä ensinnäkin sillä perusteella, että muutat Suomeen vakinaisesti asumaan ja sinulla on Suomessa varsinainen asunto ja koti ja oleskelet pääasiallisesti Suomessa. Kansaneläkelaitos (KELA) arvioi kokonaisharkinnan perusteella Suomeen muuton vakinaisuutta. Suomeen muuttavan henkilön asumisen vakinaisuutta osoittavina seikkoina otetaan huomioon asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön so-veltamisesta annetun lain 3 a §:n mukaan muun muassa seuraavia asioita:
  • Olet aiemmin asunut vakinaisesti Suomessa tai olet suomalaista syntyperää
  • Olet pakolainen tai saanut oleskeluluvan Suomessa toissijaisen suojelun tai humanitaarisen suojelun perusteella
  • Olet Suomessa vakinaisesti asuvan henkilön perheenjäsen
  • Sinulla on työsopimus tai muu siihen rinnastettava sopimus Suomessa tehtävää työtä varten tai sinulle on myönnetty ulkomaalaislain (301/2004) 3 §:n 26 kohdassa tarkoitettu Euroopan Unionin sininen kortti
  • Olet tosiasiallisesti asunut Suomessa vähintään vuoden ajan maahan muuton jälkeen,
  • Sinulla on muita siteitä Suomeen
  • On kuitenkin erityisesti huomattava, ettei yksinomaan opiskelutarkoituksessa tapahtuvan maahanmuuton katsota muodostavan vakinaista asumista Suomeen
  • Myöskään turvapaikkaa hakevan henkilön ei katsota asuvan vakinaisesti Suomessa sinä aikana, jona hän oleskelee täällä ilman, että hänen turvapaikkahakemustaan tai maasta poistamistaan koskevaa asiaa on lainvoimaisella päätöksellä ratkaistu.
 • Jos et muuta Suomeen vakinaisesti asumaan, voit kuulua Suomen sosiaaliturvaan työskentelyn perusteella seuraavin edellytyksin:
  • Työsuhteesi pitää kestää vähintään 4 kuukautta
  • Vähimmäistyöajan on oltava yleensä vähintään 18 tuntia viikossa
  • Palkkasi pitää olla työehtosopimuksen mukainen tai vähintään noin 1 165 euroa kuukaudessa
  • Lisäksi kaikissa tilanteissa maassa oleskelusi on oltava laillista.
 • Sen jälkeen, kun olet päässyt Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin joko vakituisen asumisen tai työnteon perusteella, sinun on kuuluttava Suomen sosiaaliturvajärjestelmään vähintään 3 vuotta 16-ikävuoden täyttämisen jälkeen ennen kuin sinulle voidaan maksaa kansaneläkettä.
 • Kansaneläkkeen täysi määrä on noin 637 euroa kuukaudessa. Jos elät parisuhteessa, sen määrä on kuitenkin noin 565 euroa kuukaudessa.
 • Kansaneläkkeen määrää pienentävät työeläke, muut saamasi eläkkeet, perhe-eläkkeet ja korvaukset. Puolison tuloa ei kuitenkaan oteta huomioon.
 • Kansaneläkettä ei kannata ollenkaan hakea, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi ylittävät seuraavat bruttotulorajat:
  • Yksin asuvalle noin 1 316 euroa kuukaudessa
  • Parisuhteessa elävälle noin 1 172 euroa kuukaudessa.
 • Kansaneläkelain mukainen vanhuuseläke alkaa pääsääntöisesti 65 vuoden iässä. Sitä on kuitenkin mahdollista joko varhentaa tai lykätä. Varhennetun kansaneläkkeen saa, kun on täyttänyt 63 vuotta, mutta sen seurauksena eläke pienenee 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jolla varhennat sitä. Jos lykkäät kansaneläkkeen alkamista, eläke korottuu 0,6 % jokaiselta kuukaudelta, jolla sitä lykkäät. Lisäksi on olemassa erityistapaus sellaisille henkilöille, jotka ovat olleet työttömänä ja syntyneet vuoden 1949 jälkeen, sillä he voivat tietyissä tapauksissa hakea vanhuuseläkettä jo 62 vuotiaana, jolloin heidän eläkkeensä määrä ei pienene.

Työeläke

 • Työnantajan on otettava ulkomaalaisille työntekijöilleen työntekijän eläkelain mukainen vakuutus suomalaisesta eläkeyhtiöstä tai eläkelaitoksesta. TyEL-vakuuttamisen alaraja on 57,10 euroa kuukaudessa. Lisäksi työuran kokonaisansion on oltava 17 128,41 euroa.
 • Työeläke katetaan työeläkemaksuilla. Vuonna 2015 perittävä työeläkemaksu on keskimäärin 24 % palkasta. Työntekijän osuus TyEL-maksusta vuonna 2015 on alle 53 vuotiailla 5,7 % ja 53 vuotta täyttäneiltä 7,2 %, jotka määrät työnantajan on pidätettävä työntekijän palkasta. Loput työeläkemaksusta maksaa työnantaja.
 • Työntekijän eläke lasketaan kunkin vuoden vuosiansioista iän mukaisella karttumisprosentilla. Myös elinaikakerroin vaikuttaa eläkkeen suuruuteen.
  • Jos olet 18-52 vuotias, työeläkettä kertyy 1,5 % vuosiansioista
  • Jos olet 53-62 vuotias, työeläkettä kertyy 1,9 % vuosiansioista
  • Jos olet 63-67 vuotias, työeläkettä kertyy 4,5 % vuosiansioista
 • Voit jäädä työntekijän eläkelain tarkoittamalle vanhuuseläkkeelle 63-68 ikävuoden välillä. Eläkkeen saaminen edellyttää, että irtisanoudut työstä ja haet eläkettä.
 • Mahdollisuus varhennettuun työntekijän työeläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen poistui vuoden 2013 alusta vuonna 1952 ja sen jälkeen syntyneiltä.
 • Vaikka olet työntekijän eläkelain mukaisella vanhuuseläkkeellä (olet esimerkiksi jäänyt eläkkeelle 65 vuotiaana), voit edelleen tehdä ansiotyötä. Tällöin sinulle kertyy uutta eläkettä aina 68 -vuotiaaksi saakka. Sinun tulee kuitenkin muistaa erikseen hakea tätä uuttakin eläkettä silloin, kun täytät 68 vuotta.

Takuueläke

 • Edellyttää, että olet hakeutunut Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin edellä mainitulla tavalla eli joko muuttamalla maahan vakinaisesti tai aikomalla työskennellä Suomessa vähintään 4 kuukautta ja palkkaa ja työaikaa koskevat edellytykset täyttyvät.
 • Takuueläkkeen voi saada vasta sen jälkeen, kun on asunut Suomessa vähintään 3 vuotta. Sen saa myös 65 vuotta täyttänyt tai työkyvytön maahanmuuttaja 3 vuoden Suomessa asumisen jälkeen.
 • Takuueläke takaa Suomessa asuvalle eläkettä noin 747 euroa kuukaudessa, jos henkilön kaikki eläkkeet ennen verotusta ovat yhteensä enintään 739,81 euroa kuukaudessa. Mikäli kaikki muut eläkkeesi, esimerkiksi kansaneläke ja työeläke, jäävät alla tämän rahamäärän, takuueläke paikkaa puuttuvan osan. Tämä vähimmäiseläke on sama kaikille perhesuhteista riippumatta.
 • Takuueläke on kuitenkin pienempi, jos olet hakenut vanhuuseläkkeen varhennettuna ennen eläkeikää, jolloin voi käydä niin, ettet saa lainkaan takuueläkettä.
 • Jos et saa mitään muita eläkkeitä, tällöin sinulle kuuluu täysi takuueläke, jonka määrä on noin 747 euroa kuukaudessa. Takuueläkettä pienentävät kansaneläke, työeläkkeet, leskeneläke ja muutkin eläkkeet, joiden määrä vähennetään kokonaan täydestä takuueläkkeestä. Sen sijaan hoitotukea, asumistukea, työtuloja, omaisuutta tai puolison tuloja ei vähennetä.

Kansaneläkelaitoksen eläkkeensaajalle maksamat tuet

 • Kansaneläkelaitos (KELA) maksaa eläkkeensaajalle seuraavia tukia:
  • Lapsikorotus: noin 22 euroa kuukaudessa
  • Eläkkeensaajan asumistuki (tarkkaa määrää vaikea arvioida etukäteen)
  • Eläkettä saavan hoitotuki; perushoitotuki: noin 22 euroa; korotettu hoitotuki: noin 156 euroa; ylin hoitotuki: noin 329 euroa. Lisäksi on mahdollista saada veteraanilisää noin 105 euroa kuukaudessa.
  • Rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä: noin 50 euroa ja se on veroton

Esimerkkejä eläkeläisen kuukausituloista

Työeläke €/kk Kansaneläke €/kk Takuueläke €/kk Vero €/kk Asumistuki €/kk Nettotulot €/kk
0 0 747 -5 504 1 246
0 637 110 -5 504 1 246
150 590 7 -5 504 1 246
200 565 0 -5 498 1 258
300 515 0 -6 481 1 290
600 365 0 -22 430 1 373
800 265 0 -59 396 1 402
1500 0 0 -220 248 1 528

Nettotuloilla tarkoitetaan eläkeläisen käytettävissä olevia tuloja, kun verot on vähennetty. Näillä tuloilla pitää maksaa vuokra ja muut elämisen kulut.

Verot

Suomen Tasavallan ja Venäjän Federaation hallitusten välinen sopimus kaksoisverotuksen välttämiseksi verotettavista tuloista 4.5.1996 lähtien, pykälä 18, vahvistaa, että mitkä tahansa eläkkeet ja etuudet, ajoittaiset tai kertakorvaukselliset, jotka maksetaan sosiaaliturvalainsäädännön mukaan tai jostain valtiollisesta säätiöstä, joka on sopimuksen osapuolena sosiaalisten etuuksien maksussa, verotetaan vain siinä maassa, joka on maksun suorittajamaa. Jos asutte Suomessa ja sen lisäksi saatte eläkettä myös Venäjältä, niin teidän tulee ilmoittaa tästä asuinpaikkanne veroviranomaisille ja esittää asiakirja, josta selviää Venäjälle maksetut verot, jos sellaisia on.

Siirry ylösЯндекс.Метрика