Materiaali julkaistaan säätiön tuella:

 


ETNO edistää hyviä väestösuhteita

ETNO

Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on valtioneuvoston asettama, oikeusministeriön alla toimiva asiantuntijaelin. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää hyviä väestösuhteita eli erilaisten väestöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta Suomessa. ETNO toimii asiantuntijaelimenä etnisen yhdenvertaisuuden, kotouttamis- ja maahanmuuttopolitiikan sekä lainsäädännön kehittämisessä. ETNO tukee maahan muuttaneiden ja monikulttuuristen järjestötoiminnan kehittämistä, tiedottaa väestösuhteiden tilasta ja etnisestä monimuotoisuudesta yhteiskunnan voimavarana.

Valtakunnallista ETNO:a koordinoi oikeusministeriö. Sen puheenjohtajana toimii kansliapäällikkö Asko Välimaa. Neuvottelukunnassa on 34 varsinaista ja heidän varajäsenensä, jotka edustavat sisäasiainministeriön, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonaloja, eduskunnassa edustettuina olevia poliittisia puolueita, työmarkkinajärjestöjä, maahan muuttaneita tai etnisiä vähemmistöjä edustavia järjestöjä ja uskonnollisia yhdyskuntia, alueellisia neuvottelukuntia ja nimitettyjä asiantuntijatahoja.

Pääsihteeri, ylitarkastaja Peter Kariukin tehtäviin kuuluu ETNO-toiminnan koordinoiminen ja kehittäminen siten, että se saavuttaa valtioneuvoston asettamat tavoitteet. Valtioneuvoston asettama päällimmäinen tavoite on, että ETNO edistää vuoropuhelun ja yhteistyön kautta hyviä väestösuhteita Suomessa.

– ETNO on ainutlaatuinen foorumi, jonka kautta voidaan edistää hyviä väestösuhteita. Hyvien väestösuhteiden malli pitää sisällään ajatuksen, että eri väestöryhmiin kuuluvat ihmiset elävät yhdessä suomalaisessa yhteiskunnassa ja luottavat toisiinsa lähtökohdista ja taustasta riippumatta. Keskeisenä tausta-ajatuksena on, että asenteet ja vuorovaikutussuhteet vaikuttavat turvallisuuden tunteeseen sekä kykyyn ja haluun osallistua yhteiskunnan toimintaan. Tämän vuoden ETNO:n päätavoite on tehdä tunnetuksi hyvien väestösuhteiden mallia ja sen kautta edistää valtakunnallista keskustelua väestösuhteiden politiikasta, Peter Kariuki sanoo.

Valtakunnallisen neuvottelukunnan lisäksi toimii seitsemän alueellista etnisten suhteiden neuvottelukuntaa, joita koordinoidaan vastuussa olevissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa (ELY-keskuksissa). Itä-Suomen ETNO koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksessa ja sen vaikutusalue on Pohjois- ja Etelä-Savo sekä Pohjois-Karjala. Itä-Suomen ETNO:n puheenjohtaja toimii Kuopion kaupungin palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas ja varapuheenjohtajana Tahko Tours Oy:n toimitusjohtaja Elena Chiksoeva. Itä-Suomen ETNO tavoittelee vuoden 2017 päätavoitetta tekemällä hyvien väestösuhteiden mallia tunnetuksi omalla alueellaan. Tätä tehdään edistämällä vuoropuhelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, seuraamalla väestösuhteiden tilaa, toimimalla asiantuntijaelimenä, osallistumalla erilaisiin selvitys- ja kehittämishankkeisiin ja tiedottamalla väestösuhteiden tilasta.

Itä-Suomen ETNO:n puheenjohtajana toimivan palvelualuejohtaja Pekka Vähäkankaan mukaan Itä-Suomi tarvitsee vahvistuakseen uusia asukkaita ikääntyvän väestön palvelujen turvaamiseksi.

– Toivon ETNO:n työn kautta asenteiden muuttuvan suotuisaksi maahanmuuttajia kohtaan ja suomalaisen kulttuurin rikastuvan erilaisuudesta, jota eri etniset kulttuurivaikutteet voivat tarjota. Pohjois-Savossa Kuopio kasvaa nimenomaan muuton ansiosta, ja maahanmuuttajien osuus muuttajista on kasvussa. Itä-Suomen ETNO voi tarjota asiantuntemusta maahanmuuttoon liittyvissä asioissa, etnisen yhdenvertaisuuden tavoitteisiin pyrkimisessä ja etnisen monimuotoisuuden näkemisessä yhteisön ja koko yhteiskunnan voimavarana. Maahanmuuttajista tulee oleskeluluvan saatuaan suomalaisia, ja suomalaisuus rikastuu ja saa uusia ulottuvuuksia, henkistä avaruutta ja rikkautta tämän ansiosta. Näen ETNO:n työn paremman tulevaisuuden luomisena meille kaikille, Pekka Vähäkangas sanoo.

Itä-Suomen ETNO:n varapuheenjohtaja toimitusjohtaja Elena Chiksoeva näkee myönteisenä, että ETNO yrittää luoda avointa asenneilmapiiriä koko Suomeen. Chiksoevan mukaan ETNO toimii asiantuntijaverkostona ja rakentaa luottamusta kansalaisten välille. Jännitteiden ennaltaehkäisy ja vuoropuhelu ovat tärkeitä ETNO:n painopistealueita. Itsekin maahanmuuttajana Suomeen tullut Elena Chiksoeva pitää tärkeänä, että ETNO:ssa panostetaan hyvänlaatuiseen vuorovaikutukseen kuntalaisten välillä ja tuetaan maahanmuuttajien mahdollisuuksia kotiutua paremmin Suomeen.


Tekstin koonnut: Maria Lepistö
Kuva:ETNO:n arkistosta.
Venäjännös: Lidia Popova


---------------------------------------------------------------------
Tämä artikkeli on julkaistu seuraavissa Mosaiikki-lehdissä:
Mosaiikki-Savo № 2 (28) 2017


Siirry ylösЯндекс.Метрика