Usein kysyttyä lomautuksista ja työttömyysturvastaOsittainen vanhuuseläke

Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei lähtökohtaisesti vaikuta ansiopäivärahaan eli se ei ole ansiopäivärahan saamisen estävä etuus eikä sitä vähennetä maksettavasta ansiopäivärahasta. Osittaisella varhennetulla vanhuuseläkkeellä saattaa kuitenkin olla vaikutuksia kassan määrittelemän täyden ansiopäivärahan määrään sekä ansiopäivärahan maksamistilanteeseen.

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä voit hakea omasta työeläkelaitoksestasi. Voit jäädä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle aikaisintaan 61-vuotiaana, jos olet syntynyt vuonna 1963 tai sitä ennen.

 • Varhennettu eläkkeen nostaminen pienentää eläkettäsi pysyvästi, eli koko loppuelämäsi ajalta
 • Maksettavaa eläkkeen osaa pienennetään pysyvästi 0,4 prosenttia jokaiselta kuukaudelta ennen varsinaista vanhuuseläkeikääsi
 • Osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyessäsi voit valita, otatko kertyneestä eläkkeestäsi maksuun 25 vai 50 prosenttia
 • Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidottu työajan lyhentämiseen eli eläkkeen nostamisen ajalla voit tehdä lyhennettyä työaikaa tai halutessasi myös ihan normaalia täyttä työaikaa

Vaikutukset ansiopäivärahan suuruuden määritykseen

Ansiopäivärahan suuruuden määrittely tapahtuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen ajalta välittömästi ennen työttömyyden tai lomautuksen alkamista.

Jos olet tehnyt kokoaikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, ei eläkeajalla ole vaikutusta määriteltävän päivärahan suuruuteen.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä eläkkeen nostamisen aikana, päivärahasi määritellään osa-aikatyön tuloista, jolloin täyden päivärahan määrä on pienempi kuin kokoaikatyön tuloista määritelty päiväraha.


Vaikutukset ansioturvan maksamiseen

Jos olet tehnyt kokoaikatyötä, saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, tilanteella ei ole vaikutusta päivärahan maksamiseen eli saat täyttä päivärahaa, vaikka osittainen varhennettu vanhuuseläke jatkuu edelleen työttömänä ollessa. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahastasi.

Jos olet tehnyt osa-aikatyötä, saat osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ja jäät työttömäksi tai sinut lomautetaan, sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa, ja neljän viikon tai kuukauden sovittelujaksolla maksetut osa-aikatyön palkat vaikuttavat ansiopäivärahan määrään. Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei vähennetä päivärahastasi.


Lisätietoa saat eläkeyhtiöltäsi

Lisätietoa osittaisesta vanhuuseläkkeestä löydät myös Eläketurvakeskuksen verkkosivuilta (tyoelake.fi).


Mitä pohjoismainen työvoimapalvelumalli tarkoittaa?

Niin sanottu pohjoismainen työvoimapalvelumalli tai uusi asiakaspalvelumalli astuu voimaan 2.5.2022. Sen tarkoituksena on parantaa Suomen työllisyysastetta, joka on tällä hetkellä alhaisempi kuin muissa Pohjoismaissa. Mallin tavoitteena on etenkin työttömyyden alussa nopeuttaa työttömien työllistymistä ja parantaa uudelleentyöllistymistä.

Tiivistetysti lakimuutoksen myötä edellytetään omatoimista työnhakua, pääsääntöisesti vähintään neljän työmahdollisuuden hakemista kuukauden aikana, sekä tiiviimpää yhteydenpitoa TE-toimiston kanssa etenkin työnhaun alussa. Samalla työttömyysetuuden estäviä karenssiaikoja kuitenkin lyhennetään.


Alkuhaastattelu ja työnhakukeskustelut TE-toimiston tai kunnan kanssa tukevat työnhakua

TE-toimistot ja työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa mukana olevat kunnat tarjoavat heti työnhaun alkuun tiiviimmin tukea työttömälle. Alkuhaastattelussa arvioidaan työnhakijan palvelutarve ja laaditaan työllistymissuunnitelma. Se järjestetään viiden päivän kuluessa työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työnhakija tapaa TE-toimiston tai kunnan työllisyyspalveluiden virkailijan noin kahden viikon välein täydentävissä työnhakukeskusteluissa. Tämän jälkeen tapaamiset jatkuisivat kolmen kuukauden välein työnhakukeskusteluissa, joissa tarkistetaan työllistymissuunnitelman toteutumista. Lisäksi voidaan järjestää täydentäviä työnhakukeskusteluita.

Työnhaun pitkittyessä yli kuuden kuukauden mittaiseksi seuraisi uusi, tiiviimpi jakso tapaamisia TE-toimiston tai kunnan kanssa.


Työnhakijan haettava neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana

Säilyttääkseen oikeuden työttömyysetuuteen työnhakijan on jatkossa haettava neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Työnhakija voi pääsääntöisesti itse päättää, mitä työmahdollisuuksia hakee.

Työmahdollisuuksien hakeminen voi tarkoittaa esimerkiksi työhakemuksen lähettämistä tiettyyn työpaikkaan, avoimen hakemuksen jättämistä tai suoraa yhteydenottoa työnantajaan. TE-toimisto voi osoittaa työnhakijalle työtarjouksia omatoimisen työnhaun lisäksi.

Neljän työpaikan hakuedellytyksessä otetaan kuitenkin huomioon muun muassa hakijan työkyky ja alueen työmarkkinatilanne. Jos esimerkiksi tietyllä alueella ei ole työmahdollisuuksia haettavaksi lainkaan, työnhakuvelvollisuutta ei aseteta. Lisäksi työmahdollisuuksien on oltava sellaisia, joihin työnhakija voi perustellusti olettaa työllistyvänä: keneltäkään ei edellytetä sellaista, mihin hän ei kykene.


Lomautetuille kolmen kuukauden suoja-aika

Joko kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti lomautettujen työnhakuvelvollisuus alkaa kuitenkin vasta kolmen kuukauden lomautuksen jälkeen. Lisäksi jos lomautuksen päättyminen kuukauden kuluessa on jo tiedossa, TE-toimiston kanssa käytävää työnhakukeskustelua ei järjestetä eikä työnhakuvelvollisuutta ole.

Kokoaikaisesti lomautettujen tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa kolmen kuukauden «suoja-ajan» jälkeen. Jos työnhakija on lomautettu työaikaa lyhentämällä, hänen tulee hakea kolmen kuukauden suoja-ajan jälkeen yhtä työmahdollisuutta kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana.

Lomautetuille järjestetään työttömyyden alkuvaiheessa täydentäviä keskusteluja vain työnhakijan omasta pyynnöstä.


Karenssit lyhenevät mallin myötä

Työttömyysetuuden maksamisen estävät karenssit lyhenevät uuden työnhakumallin myötä. Jatkossa pisin karenssiaika on 45 päivää, kun se tähän asti on ollut 90 päivää. Työllistymissuunnitelman laatimiseen, ylläpitoon ja toteuttamiseen liittyvät laiminlyönnit eivät suoraan aiheuta karenssia. Laiminlyönti voi olla esimerkiksi se, että jättää saapumatta TE-toimiston tai kunnan kanssa järjestettävään tilaisuuteen tai ei hae neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana.

Mallin mukaan ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä ei seuraa heti karenssia, vaan TE-toimisto tai kunta antaa ensin työnhakijalle kirjallisen huomautuksen. Huomautus ei vaikuta hakijan oikeuteen saada työttömyysetuutta. Ensimmäisen huomautuksen jälkeisistä laiminlyönneistä sen sijaan seuraisi karenssi. Toisen laiminlyönnin jälkeen TE-toimisto asettaa viiden arkipäivän ja kolmannen jälkeen kymmenen arkipäivän karenssin. Neljännestä seuraa jo työssäolovelvoite.

TE-toimisto tai kunta voi asettaa työnhakijalle työssäolovelvoitteen, joka tulee täyttää saadakseen jälleen oikeuden työttömyysetuuteen. Oikeuden työttömyysetuuteen voi menettää siis toistaiseksi, jos hakija laiminlyö työllistymissuunnitelmaan liittyviä toimia tai kieltäytyy velvoittavasta työtarjouksesta vähintään neljä kertaa vuoden aikana. Työssäolovelvoitteella tarkoitetaan työllistymistä tai opiskelua tietyksi ajaksi.

Työnhakijalle varataan kuitenkin mahdollisuus esittää pätevä syy menettelyynsä laiminlyöntejä koskien.


Lisätietoa:


Miten työttömyysetuutta haetaan?

 • Työnantajasi antaa sinulle lomautus- tai irtisanomisilmoituksen.
 • Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Ilmoita TE-toimistolle lomautuksesta tai irtisanomisesta. Ilmoittautumiseen löydät ohjeita TE-palveluiden sivuilta. Ilmoittautua voit sähköisesti.
 • Hae päivärahaa meiltä eAsioinnin kautta. Päivärahaa haetaan jälkikäteen, ja ensimmäisen hakemuksen voi toimittaa kahden kalenteriviikon työttömyyden jälkeen tai lomautuksen päätyttyä. Täytä aina hakemukseesi täydet viikot maanantaista sunnuntaihin. Voit täyttää hakemuksen jo hakujakson viimeisenä päivänä, eli käytännössä sunnuntaina. Jatkohakemukset täytetään neljän kalenteriviikon jaksoissa.
 • Toimita hakemuksesi liitteenä ainakin lomautus- tai irtisanomisilmoitus. Saamme palkkatiedot pääsääntöisesti suoraan tulorekisteristä, mutta joissakin tapauksissa joudumme vielä pyytämään palkkatodistuksen hakemuksesi liitteenä. Hakemuksen liitteineen voi toimittaa sähköisesti eAsioinnin kautta.

Onko minulla oikeus ansiopäivärahaan?

 • Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyyden tai lomautuksen ajalta, sekä työllistymissuunnitelmassa sovitun työllistymistä edistävän palvelun ajalta.
 • Jotta voisit saada ansiopäivärahaa, sinun on oltava työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikkoa ja täytettävä jäsenyyden aikana palkansaajan työssäoloehto. Tutkimme jäsenyys- ja työssäoloehdon täyttymisen ansiopäivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä.
 • Näiden lisäksi sinun on täytettävä työvoimapoliittiset edellytykset. Työvoimapoliittisten edellytysten täyttyminen tutkitaan TE-toimistossa, joka antaa asiasta kassaa sitovan lausunnon. Edellytykset tutkitaan, kun ilmoittaudut työnhakijaksi TE-toimistoon.

Mikä on päivärahani määrä?

 • Ansiopäiväraha lasketaan palkkatuloistasi työttömyyttä edeltävältä vähintään 26 kalenteriviikon ajalta. Päivärahan määrittelyssä käytettävien viikkojen on täytettävä työssäoloehto. Päivärahan määrittelyä varten pyydämme sinua toimittamaan hakemuksen liitteeksi palkkatodistuksen.
 • Päivärahan määrittelyssä käytettävä päiväpalkka saadaan jakamalla 26 työssäoloviikon palkka tähän ajanjaksoon sisältyvien työpäivien lukumäärällä (5 päivää viikossa). Työpäiviksi ei lueta niitä päiviä, joilta ei ole maksettu palkkaa hyväksyttävän poissaolon, esimerkiksi palkattoman sairausloman vuoksi.

Katso arvio päivärahasi määrästä laskurilla


Mitä liitteitä päivärahahakemukseen täytyy toimittaa?

Helpoiten toimitat liitteet meille eAsiointimme kautta.

 • Liitä hakemukseen ainakin kopiot lomautusilmoituksesta tai irtisanomisilmoituksesta ja työsopimuksesta.
 • Voit toimittaa hakemuksen liitteeksi myös etuutta varten annetun muutosverokortin.
 • Liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä
 • Paperilla liitteet voi toimittaa osoitteeseen Avoin työttömyyskassa, PL 116, 00531 Helsinki
 • Jos olosuhteissasi tapahtuu päivärahaoikeuteen vaikuttavia muutoksia, ilmoita niistä viipymättä meille.

Lisätietoa muutosverokortin hankkimisesta


Milloin hakemukseni käsitellään?

Hakemukset käsitellään niiden saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittelytilanne päivitetään joka arkipäivä kotisivuillemme. Sieltä näet ensihakemusten ja työpäiviä sisältävien hakemusten käsittelytilanteen. Jatkohakemukset maksetaan oman aikataulunsa mukaisesti.

eAsioinnissa näet jo käsitellyn hakemuksesi maksupäivän. Halutessasi voit myös eAsioinnin asetuksissa tilata tekstiviesti-ilmoituksen maksuun tulevasta etuudesta. Saat puhelimeesi tiedon maksupäivästä ja tilillesi maksettavasta summasta.


Miten erilaiset lomautustavat vaikuttavat päivärahan maksamiseen?

 • Jos olet lomautettu kokonaisiksi päiviksi, saat täyttä ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä.
 • Jos sinut on lomautettu työpäivää lyhentämällä, sinulle maksetaan päivärahaa, jossa on huomioitu palkan vaikutus. Tätä kutsutaan sovitelluksi päivärahaksi.

Mikä on ansiopäivärahan veroprosentti?

Veroprosenttisi nostetaan vähintään 25 prosenttiin ansiopäivärahaa maksettaessa, ellet toimita kassaan muutosverokorttia etuutta varten. Jos ennakonpidätys palkkaa varten on ollut esimerkiksi 15,50 prosenttia, ilman muutosverokorttia se nostetaan automaattisesti 25 prosenttiin. Huomaathan, että ansiopäivärahan veroprosenttia ei voida muuttaa, jos olet tilannut verottajalta muutosverokortin palkkaa varten.

Saamme pääsääntöisesti suoraan verottajalta ennakonpidätystiedot, joten palkkaa varten annettua verokorttia tai sähköisesti etuutta varten annettua muutosverokorttia ei tarvitse toimittaa meille paperisena.

Voit tilata muutosverokortin etuutta varten Verohallinnon OmaVero -palvelusta. Katso lisäksi verottajan ohjeet muutosverokortin toimittamiseksi kassaan.

Veroprosenttisi myös muiden etuuksien, eli vuorottelukorvauksen ja liikkuvuusavustuksen, osalta määräytyy samoin kuin ansiopäivärahan.


Päivärahaoikeus lakon aikana

Jos työntekosi on estynyt välittömästi tai välillisesti työtaistelutoimenpiteen (kuten lakon tai työsulun) takia ja lakolla tai työsululla pyritään vaikuttamaan työsuhteesi ehtoihin, sinulla ei ole oikeutta työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan lakkopäiviltä.

Sen sijaan näissä tilanteissa voit hakea lakkoavustusta omasta ammattiliitostasi tai lakon julistaneesta toisesta ammattiliitosta.


Oletko lomautettu lakon aikana?

Lomautettuna ollessasi sinulla on oikeus ansiopäivärahaan lomautuspäiviltä, jos lomautusilmoitus on annettu sinulle ennen lakkovaroituksen antamista ja lakkopäivä osuu aiemmin ilmoitetulle lomautuspäivälle.

Muista tässä tapauksessa laittaa työnhakusi voimaan TE-toimistossa, jotta voit hakea päivärahaa. Ilmoita TE-toimistolle työntekosi estyneen toisen työntekijäryhmän tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen (eli lakon) ajalta.

Jos lomautuksesi toteutetaan työviikkoa lyhentämällä, työssäolopäiville osuvilta lakkopäiviltä et voi saada ansiopäivärahaa.


Työskenteletkö osa-aikaisesti lakon aikana?

Jos työskentelet osa-aikaisesti ja saat meiltä soviteltua päivärahaa, et voi saada ansiopäivärahaa lakon ajalta.


Ohje jalkautetulle ansiopäivärahan hakijalle:

 1. Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon ja ilmoita työnteon estymisestä toisen työntekijäryhmän työtaistelun vuoksi, jotta tieto saadaan työvoimapoliittiseen lausuntoon
 2. Hae päivärahaa palkanmaksun päättymistä seuraavasta päivästä lukien
 3. Ilmoita hakemuksessa, mihin asti työnantaja maksaa sinulle palkkaa

Lähde: a-kassa.fi/usein-kysyttya-lomautuksista-ja-tyottomyysturvasta
Lähde venäjäksi (osittainen): a-kassa.fi/usein-kysyttya-lomautuksista-ja-tyottomyysturvasta/ru

Venäjännös (osittainen): Irina Kekman
Käännöksen tarkistus: Sofia Rattuli

Siirry ylösЯндекс.Метрика