Tulosta

Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajan tehtäviin kuuluu mm. hoitotyö ja lääkehoito sekä tutkimuksien tekeminen. Tehtäviin kuuluu myös neuvontaa, ohjausta ja tukemista. Sairaanhoitajia työskentelee mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja kuntoutuslaitoksissa. Ammatti edellyttää hyviä tietoja ja käytännöllisiä taitoja, stressinsietokykyä, vuorovaikutustaitoja sekä erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Työtehtävät

Sairaanhoitaja on hoitotyön ammattilainen. Sairaanhoitaja edistää yksilöiden ja perheiden sekä yhteisöjen terveyttä, ehkäisee sairauksia, auttaa äkillisesti tai pitkäaikaisesti sairastuneita, tukee toipumista ja kannustaa kuntoutumaan. Sairaanhoitaja hoitaa myös kuolevia potilaita ja tukee heidän omaisiaan.

Sairaanhoitaja tekee monipuolista ja inhimillistä työtä hoitaen potilaita. Työhön kuuluu mm. hoitotyön suunnittelu ja vaikuttavuuden seuranta, lääkehoidon suunnittelu ja toteutus, elintoimintojen tarkkailu sekä hoitotoimenpiteiden ja tutkimuksien tekeminen. Työhön kuuluu myös potilaiden ja omaisten neuvontaa, ohjausta ja tukemista.

Sairaalassa sairaanhoitaja ottaa potilaan vastaan, tekee tulohaastattelun, arvioi hoidon tarpeen ja suunnittelee hoidon kokonaisuuden yhdessä potilaan ja lääkärin kanssa. Sairaanhoitaja vastaa myös hoidon koordinoinnista ja potilaan hoitoon osallistuvan työryhmän johtamisesta.

Terveysasemalla sairaanhoitaja pitää vastaanottoa äkillisesti sairastuneille tai loukkaantuneille potilaille, joita on kohdannut esimerkiksi lievä infektio tai tapaturma. Tällöin on nopeasti paneuduttava potilaan terveydentilaan, tunnistettava hoitoa vaativat oireet ja annettava hoito-ohjeet. Tarpeen mukaan on osattava ohjata potilas lääkärin vastaanotolle.

Sairaanhoitaja pitää vastaanottoa myös pitkäaikaista hoidon seurantaa tarvitseville, joita ovat esimerkiksi diabeetikot ja verenpainepotilaat. Näissä tilanteissa tyypillistä on pitkäaikainen ja luottamuksellinen hoitosuhde, jonka avulla tuetaan potilasta hoitamaan itseään mahdollisimman hyvin.

Vanhusten ja pitkäaikaissairaiden parissa työ on pitkäjännitteistä, ja hoidossa korostuu kodinomaisuus ja arkielämästä selviytyminen. Ensihoidossa, päivystys- ja tehohoidon yksiköissä hoitotyö on puolestaan nopeatempoista, ja usein tehtävänä on potilaan hengen pelastaminen. Näissä yksiköissä tilanteet ja potilaat vaihtuvat nopeasti.

Työympäristö vaihtelee työpaikan mukaan sairaalan vuodeosastolta vanhainkoteihin ja kuntoutuslaitoksiin. Työtä tehdään ryhmässä, johon kuuluu esimerkiksi lääkäreitä ja muita sairaanhoitajia. Työssä on hallittava lukuisten teknisten laitteiden ja tietoteknologian käyttö. Sairaanhoitajat tekevät usein kolmivuorotyötä.

Työpaikat

Sairaanhoitajia työskentelee sairaaloissa vuodeosastoilla ja poliklinikoilla, terveysasemien vastaanotoilla, kotisairaanhoidossa, vanhainkodeissa, kuntoutuslaitoksissa ja erilaisissa toimenpideyksiköissä.

Työn vaatimukset

Sairaanhoitajan työ on erittäin vastuullista, ja sairaanhoitaja päättää monista hoitoon liittyvistä asioista itsenäisesti. Ammatti edellyttää hyviä teoreettisia tietoja ja käytännöllisiä taitoja. Sairaanhoitajan on osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön yksittäisen potilaan hoitotilanteessa. Sairaanhoitajana toimiva on vastuussa omasta työstään ja potilaiden hyvinvoinnista. Päätöksentekokyvyn lisäksi tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. Erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta tarvitaan mm. lääkehoidossa, potilaan elintoimintojen (hengitys, verenkierto, tajunnan taso) seurannassa ja erilaisten apuvälineiden ja laitteiden käytössä. Sairaanhoitajan on toimittava eettisesti oikein. Työ edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja erilaisten potilaiden kohtaamisessa sekä yhteistyötaitoja toimittaessa muiden hoitoon osallistuvien kanssa. Asiakkaiden ja työyhteisöjen monikulttuurisuus edellyttää kielitaitoa. Sairaanhoitajan on kyettävä toimimaan joustavasti ja sopeuduttava nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Samalla edellytetään pitkäjännitteisyyttä ja sitoutuneisuutta jopa vuosien mittaisiin hoitosuhteisiin. Työ vaatii organisointi- ja koordinointikykyä. Jatkuva täydennyskoulutus ja tiedon hankinta on tärkeää alan menetelmien ja välineiden kehittyessä nopeasti. Hoitotyössä tarvitaan sekä fyysistä että psyykkistä kestävyyttä ja hyvää stressinsietokykyä.

Koulutus

Ammattikorkeakouluissa voi suorittaa sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon sairaanhoitaja (AMK).

Viralliset kelpoisuusehdot

Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot. Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.

Työmarkkinatiedot

Terveyspalvelut työllistävät maas-samme yhteensä noin 180 000 henkeä (v. 2011). Suurin osa alalla työskentelevistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta yksityiset yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset perustavat oman yrityksen.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin.

Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön eläköityminen. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Väestön ikääntyminen lisää puolestaan terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Lähde: www.ammattinetti.fi

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика