Tulosta

Sairaala-apulainen

Työtehtävät

Sairaala-apulainen vastaa potilaan perushoidon tehtävistä sekä erilaisista puhtaanapitotehtävistä. Sairaala-apulainen ei ole koulutettu terveydenhuoltoalan ammattilainen, mutta hänen tekemällään työllä on suurta merkitystä potilaiden hoidon kannalta.

Sairaala-apulainen huolehtii potilaan henkilöhygieniaan liittyvistä tehtävistä avustaen peseytymisessä tai huolehtien siitä. Hän avustaa potilaita myös pukeutumisessa. Sairaala-apulainen huolehtii myös ruokailuista ja ateriapalveluista. Hän esimerkiksi hoitaa aterioiden jakelun ja tarjoilun sekä avustaa potilaita ruokailussa. Aterian jälkeen hän kerää ruokailuvälineet pois ja avustaa astioiden pesemisessä.

Sairaala-apulaisen tehtäviin kuuluu lisäksi mm. tilojen siivous, tekstiilien puhtaanapito ja huolto sekä hoitovälineiden huolto. Sairaala-apulainen vastaa työskentely-yksikkönsä hygieenisyydestä ja esteettisyydestä. Sairaala-apulainen osallistuu myös raportointiin oman tehtäväkenttänsä puitteissa.

Tehtävät vaihtelevat työpaikoittain. Työhön voi kuulua myös palvelutehtäviä kuten esimerkiksi potilaan kuljettamista tutkimuksiin sairaalan sisällä. Tehtäviin voi kuulua lisäksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä ja laitoshuollon opiskelijoiden ohjaamista.

Työympäristö vaihtelee sairaalan, terveyskeskuksen tai vanhainkodin potilasosastoilta keittiöihin ja muihin tiloihin. Siivoustyössä käytetään apuna erilaisia koneita. Työ on yleensä 2-vuorotyötä.

Työn vaatimukset

Sairaala-apulaisen työssä tarvitaan suunnittelu- ja organisointitaitoja. Työ on ihmisläheistä, joten sairaala-apulaisen täytyy tulla toimeen erilaisten ja eri-ikäisten potilaiden kanssa. Palveluhenkisyys on työssä välttämätöntä. Sairaala-apulaisen tulee kyetä yhteistyöhön myös muiden hoitoon osallistuvien henkilöiden kanssa. Siivoustyö katsotaan keskiraskaaksi työksi. Työssä on hankalia ja raskaita työasentoja, ja siihen kuuluu myös potilaiden nostelemista. Allergia voi haitata alalla työskentelyä.

Koulutus

Toisella asteella voi suorittaa kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon. Perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella sekä aikuiskoulutuksessa näyttötutkintona.

Palkkaus

Palkkaus määräytyy sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Kunnissa noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Sopimuksessa on määritelty eri ammattiryhmille vähimmäispalkkatasot, joita ei voida alittaa. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta ja henkilökohtaisesta palkan osasta.

Valtiolla palkkaus määräytyy Valtion yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaan määräytyvästä peruspalkasta sekä henkilökohtaisen työsuorituksen ja pätevyyden mukaan määräytyvästä henkilökohtaisesta palkanosasta.

Yksityisellä terveyspalvelualalla on käytössä Terveyspalvelualan työehtosopimus. Yksityisen puolen sopimuksissa on ammattiryhmittäin ja ammattinimikkeittäin määritellyt vähimmäispalkkatasot. Eri sopimusaloilla ansioita nostavat myös työaikakorvaukset sekä mahdollinen tulospalkkio.

Työmarkkinatiedot

Terveyspalvelut työllistävät maassamme yhteensä noin 180 000 henkeä (v. 2011). Suurin osa alalla työskentelevistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä. Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta yksityiset yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset perustavat oman yrityksen.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin.

Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön eläköityminen. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Väestön ikääntyminen lisää puolestaan terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Venäjännös:
Lidia Popova

Siirry ylösЯндекс.Метрика