Tulosta

Puutarha / -vihertyöntekijä

Puutarha- ja vihertyöntekijät tekevät erilaisia kasvien istutukseen, viljelyyn ja hoitoon liittyviä töitä puutarhan erikoistumisalan mukaan. He voivat työskennellä myös puisto- ja viherrakennustyössä, taimitarhalla tai golfkentän hoitotyössä tai kiinteistöjen sisäviherkasvien hoitotehtävissä. Työskentely ulkona vaihtelevissa sääoloissa ja joskus kuumissa kasvihuoneissa vaatii hyvää sopeutumiskykyä ja terveyttä.

Työtehtävät

Puutarhalla työskentelevä työntekijä voi olla erikoistunut vihannesten viljelyyn, marjanviljelyyn, hedelmänviljelyyn tai kukkatuotantoon. Puutarhatyöntekijä korjaa ja varastoi puutarhatuotteet sekä huolehtii niiden kauppakunnostuksesta. Suurilla puutarhoilla kokenut puutarhatyöntekijä voi myös edetä muiden etumieheksi vastaamaan töiden suorittamisesta ja tuotteiden laadusta.

Puutarhatyöntekijä työskentelee joko ulkona avomaalla tai kasvihuoneissa. Kasvihuonetuotanto on yleensä ympärivuotista. Kausiluonteista työ on avomaalla sekä marjan- ja hedelmänviljelyssä. Tällöin työskennellään varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn eikä talvella ole yleensä alan töitä. Työtä tehdään kaikenlaisissa sääoloissa.

Vihertyöntekijä tekee erilaisia viheralueiden, puutarhojen, puistojen, hautausmaiden ja piha-alueiden rakentamis-, istutus-, leikkaus-, hoito- ja uudistustöitä puistotyönjohtajan tai yksityisen viherrakentajan alaisuudessa. Työhön kuuluu laatoitusta, kiveystöitä, puutöitä, välineiden ja kalusteiden asennusta sekä maanrakennustöitä.

Työtä tehdään sekä käsin että koneilla. Työpäivän aikana voidaan työskennellä useissa eri työkohteissa, jolloin siirtyminen tapahtuu tavallisesti autolla. Joillakin viherrakentajilla on myös viherkasvien huoltopalvelua julkisissa tiloissa, liike- ja yrityskiinteistöissä, jolloin vihertyöntekijä käy määräajoin hoitamassa viherkasvit.

Kaikki muut vihertyöt tehdään tavallisesti päivätyönä ulkona olevissa työkohteissa. Talvella työtehtäviin voi kuulua muun muassa lumen aurausta ja kaluston kunnostusta. Työn kausiluontoisuudesta johtuen osa työntekijöistä on määräaikaisella työsopimuksella tai esimerkiksi lisäkoulutuksessa talviaikana. Usein pääosa lomista ajoitetaan myös talviaikaan.

Taimitarhatyöntekijä työskentelee taimitarhalla työnjohtajan alaisuudessa. Hän tekee erilaisia taimien istutukseen, hoitoon ja nostoon liittyviä töitä. Kesällä työtehtävänä on kasvien hoito ja rikkakasvien torjunta, keväällä ja syksyllä nostetaan myytävät kasvit maasta. Taimitarhatyöntekijä osallistuu myös taimien asiakkaalle luovuttamiseen. Taimitarhatyöntekijä työskentelee ulkona avomaalla tai kasvihuoneissa. Työn kausiluontoisuuden vuoksi myös taimitarhatyöntekijöiden lomat pidetään yleensä talvella.

Golfkentänhoitaja on vihertyöntekijä, joka vastaa golfkentän nurmikoiden hoidosta. Lisäksi hän huolehtii hiekkaesteiden, vesiesteiden ja metsäalueiden kunnossapidosta. Työhön sisältyy nurmikoiden leikkuuta, lannoitusta, metsäraivausta ja erilaisia erikoistöitä. Työ vaihtelee päivittäin ja töitä tehdään kaikissa sääolosuhteissa. Golfkenttien hoitokausi alkaa maaliskuussa jatkuen loka- tai marraskuun loppuun. Talvella tehdään erilaisia huoltotöitä sekä kentän kunnostustöitä.

Työpaikat

Kauppapuutarhat, viherrakennusliikkeet, kaupunkien ja seurakuntien vihertoimet, taimitarhat, golfyhtiöt, kukkakaupat, puutarhatarvikeliikkeet.

Työn vaatimukset

Puutarha-/vihertyöntekijän tulee tuntea kasveja ja niiden hoitoa sekä olla kiinnostunut kasveista. Ammatissa edellytetään monissa työtehtävissä kätevyyttä ja nopeaa työskentelytahtia. Työskentely ulkona vaihtelevissa sääoloissa ja joskus kuumissa kasvihuoneissa vaatii hyvää sopeutumiskykyä ja terveyttä. Työ on toisinaan fyysisesti raskasta, vaikka raskaimmat työt tehdään koneilla. Allergiat voivat haitata kasvien parissa työskentelyä.

Koulutus

Puutarha- ja vihertyöntekijöiltä ei yleensä edellytetä varsinaista ammatillista tutkintoa, vaan koulutus annetaan työpaikoilla työn ohessa. Toisen asteen oppilaitoksissa voi suorittaa puutarhatalouden perustutkinnon, puutarhuri. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona ja oppisopimuksella.

Palkkaus

Kunnalla kuukausipalkkaus perustuu työn vaativuuteen ja osaamiseen. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Alalla noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) sekä Teknisten sopimusta (TS). Kunnallisissa tuntipalkkaisissa töissä noudatetaan Kunnallista Tuntipalkkaisten työehtosopimusta (TTES). Perustuntipalkka määräytyy ammattinimikkeittäin työn vaativuuden ja työolosuhteiden mukaan. Viheralalla noudatetaan yksityissektorilla Viheralan työehtosopimusta. Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta.

Työmarkkinatiedot

(Työmarkkinatiedot koskevat koko ammattialaa, ne eivät rajoitu kuvattavaan ammattiin)

Puutarha- ja viherala

Puutarhatuotanto työllistää puutarhoissa ja maatiloilla yhteensä arviolta noin 11 000 henkilötyövuoden edestä. Kaikki eivät kuitenkaan toimi puutarhatuotannossa kasvi- ja avomailla päätoimisesti tai kokopäiväisesti. Kukka- ja puutarhakauppa työllistävät yhteensä noin 4 000 henkeä.

Puutarha-alalla tehdään paljon kausiluontoisia töitä, eli kaikissa tehtävissä työtä ei ole ympäri vuoden tarjolla. Työllisyysnäkymiin vaikuttavat monet toiminnan kannattavuuteen liittyvät tekijät, kuten kotimaisten elintarvikkeiden kysyntä, kilpailu tuontielintarvikkeiden kanssa, tuotannon kustannukset (esim. energian hinta) ja tuet.

Viherala työllistää arviolta noin 17 500 henkeä viheralueiden suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon tehtävissä. Vakinaisesti palkattua työvoimaa on noin 11 000 ja kausityövoimaa 6 500 henkeä. Viheralalle tarvitaan lisää ammattitaitoista työvoimaa. Pienyritystoiminnan ja alihankinnan odotetaan lisääntyvän. Viherrakentaminen on suhdanneherkkä ala. Viherrakennusyritysten lisäksi myös kunnilla ja seurakunnilla on omat vihertoimensa.

Puutarhureilla esiintyy työttömyyttä työn kausiluontoisuuden vuoksi. Ammattitaitoisista ja monialaisista puutarhureista on kuitenkin pulaa. Hortonomeille on kysyntää viherrakentamisen ja viheralueiden hoidon työnjohtotehtävissä sekä kaupan alalla. Suunnittelutehtävissä työtilanne on heikompi. Maisema-arkkitehteja on työtehtäviin nähden liian vähän.

Lähde: http://www.ammattinetti.fi
Venäjännös: Lidia Popova.

Lähde: www.ammattinetti.fi
Venäjännös: Lidia Popova
Kuvat: Microsoft ClipArt -arkistot

Siirry ylösЯндекс.Метрика