Tulosta

Puolison työskentely Suomessa

Kun ulkomaalainen työntekijä tulee Suomeen töihin, tärkeimmäksi tekijäksi viihtyvyyden kannalta nousee puolison ja perheen viihtyminen ja sopeutuminen. Puolison tilanne on usein ongelmallinen, jos hän ei tyydy pelkästään perheen kotia ja lapsia kotona hoitavaksi jäseneksi. Työn saaminen Suomessa ei aina ole ongelmatonta, pääasiassa puutteellisen tai kokonaan puuttuvan suomen kielen taidon takia.

Puolison oleskelu- ja työluvat sekä sosiaaliturvaan kuuluminen tai sosiaaliturvan tarjoamat palvelut määräytyvät työtä tekevän puolison mukaan. Seuraavat Suomessa työttömälle työnhakijalle esitetyt palvelut ovat riippuvaisia siitä, onko työnhakijan puolisolla oleskelulupa, joka oikeuttaa työntekoon ja työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin ja onko työhön Suomeen tullut puoliso hyväksytty sosiaaliturvan piiriin, vai onko hänelle tarjolla vain osa sosiaaliturvan palveluista.

Jos työnteon oikeuttava lupa on rajoittamattomana olemassa, puoliso voi aloittaa työnteon välittömästi, kun työpaikka järjestyy. Tällainen työlupa, työlupavelvollisuudesta vapautuminen tai EU/ETA-maan kansalaisuus tai perheside EU/ETA-maan kansalaiseen oikeuttaa pääsyyn myös työ- ja elinkeinotoimiston asiakkaaksi. Vaikka työnteon oikeuttavaa lupaa ei olisikaan olemassa, voi silti hakea työtä. Jos työnantaja päättää palkata työnhakijan, työnantaja voi hakea työlupaa tälle henkilölle. Omasta oikeudestaan tehdä työtä Suomessa, työluvista tai työnteon rajoituksista voi kysyä paikallisesta työ- ja elinkeinotoimistosta.

Työtä Suomessa voi hakea monin eri tavoin - vaikka ei olisikaan oikeutettu työ- ja elinkeinotoimiston palveluihin. Työhallinnon www.mol.fi -sivuilla ilmoitetut paikat ovat kaikkien ehdot täyttävien haettavissa, lehti-ilmoituksia avoimista työpaikoista kannattaa seurata, työnantajan luokse voi sopia tapaamisen suoraan ja ystävien ja tuttavien verkostoa voi käyttää apuna työpaikkaa haettaessa. Lisäksi voi käyttää yksityisten työnvälitys- ja rekrytointitoimistojen ja vuokratyön välittäjien palveluja. Jos työtä ei onnistu saamaan omin avuin, voi ilmoittautua työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi, jos sen mahdollistava lupa on olemassa.

Työnhakijana voi olla, vaikka ei olisikaan kokonaan työtön, vaan esimerkiksi osa-aikatyössä, määräaikaisessa työssä, perhevapaalla tai opiskelemassa. Kokonaan työtön työnhakija on oikeutettu työ- ja elinkeinotoimiston kaikkiin palveluihin. Maahanmuuttajille työ- ja elinkeinotoimistolla on erityisiä kotoutumiseen eli integraatioon liittyviä palveluja. Maahanmuuttajan kannalta tärkeä palvelu on suomen kielen opetus työvoimapoliittisena koulutuksena. Kun suomen kieltä opiskellaan työvoimapoliittisessa koulutuksessa, saa koulutettava koulutuksen ajalta työttömyysturvaan sidottua koulutustukea tai työmarkkinatukea. Kun maahanmuuttajatyönhakijan kanssa tehdään ns. kotoutumissuunnitelma ja työnhakusuunnitelma, hän voi sinä aikana koulutus- ja työssäolojaksoja (työssä oppimista, työkokeilua tai työelämävalmennusta) yhdistelemällä päästä kiinni suomalaiseen työelämään ja saada omaa koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavan työpaikan.

Ilmoittauduttaessa paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon työnhakijaksi, kannattaa ottaa mukaan kaikki työ- ja tutkintotodistukset. On tärkeää tulevan työllistymisen kannalta mahdollisimman tarkoin selvittää työkokemukseen ja koulutukseen perustuva osaamisensa, jotta voidaan selvittää, mikä on helpoin tie työllistyä Suomessa omassa ammatissaan. Kannattaa myös yhdessä työ- ja elinkeinotoimiston virkailijan kanssa selvittää, onko omassa ammatissa toiminta Suomessa säädeltyä tai luvanvaraista, ja mikä on mahdollinen menettely tutkinnon tunnustamisessa Suomessa. Jos omassa maassa hankitussa ammatissa ei ole Suomessa työllistymisen mahdollisuuksia tai ammattia ei ole, voi kouluttautua myös uuteen ammattiin.

EU/ETA -alueelta Suomeen muuttavan työnhakijan kannattaa jo ennen Suomeen tuloaan olla yhteydessä oman maansa EURES-neuvojaan, joka selvittää maasta muuttavan muodollisuudet ja EU/ETA-alueella liikkuvan sosiaaliturvaoikeudet. EU/ETA-kansalaisilla on enemmän sosiaaliturvaan liittyviä oikeuksia ETY-lainsäädännön perusteella kuin EU:n ulkopuolelta tulevilla maahanmuuttajilla. Kannattaa ottaa selville, onko oikeutettu lähtömaassaan työttömyysturvaan, jonka voi siirtää Suomeen kolmeksi kuukauden ajaksi helpottamaan ensi vaiheen työnhakua. Samoin kannattaa pyytää mukaan mahdollinen E301 -lomake, jolla voi siirtää Suomeen EU/ETA -alueelta sosiaaliturvaan oikeuttavia työskentelyjaksoja (”vakuutuskausia”).

Lähde: Ulkomaisen työntekijän rekrytointi ja palkkaaminen -opas työnantajille ja ulkomaisille työntekijöille, www.mol.fi


Siirry ylösЯндекс.Метрика