Tulosta

Hieroja

Hieroja käsittelee asiakkaan lihakset ja lihasryhmät erilaisin ottein niiden rentouttamiseksi. Hieroja työskentelee useimmiten yrittäjänä omissa työtiloissaan tai asiakkaan kotona. Hierojia työskentelee myös erilaisissa hoitolaitoksissa, kylpylöissä ja liikuntakeskuksissa. Ammatissa tarvitaan hierontaosaamisen lisäksi kätevyyttä ja tuntoaistien herkkyyttä sekä hyvää fyysistä kuntoa ja asiakaspalvelutaitoja.

Työtehtävät

Hieroja käsittelee asiakkaan lihakset ja lihasryhmät erilaisin käden ottein, säädellen hieronnan voimaa ja nopeutta niin, että hieronta on anatomisesti ja fysiologisesti perusteltua ja tehokasta. Hierontaa käytetään useimmiten fyysisistä suorituksista tai tapaturmista seuranneiden lihasten jännitystilojen ja niistä aiheutuneiden kipujen.

Tavallisimpia asiakkaita ovat niskahartiaseudun ja selän vaivoista kärsivät eri-ikäiset ihmiset. Hierontaa käytetään myös ennaltaehkäisevänä tai suorituksiin valmistavana ja palauttavana hoitona erilaisten liikuntalajien harrastajille.

Hieroja hallitsee perushieronnan ja pystyy soveltamaan sitä eri-ikäisten ihmisten ja eri kehonosien hieronnassa. Hän tekee hoitosuunnitelman sekä ohjaa ja neuvoo asiakasta terveyden ja toiminnallisuuden edistämisessä.

Hieroja selvittää asiakkaan terveydentilan kyselemällä saadakseen tietoon mahdolliset hieronnan suorittamiseen vaikuttavat tekijät. Hieroja selvittää asiakkaan oireet ja tutkii kudosten ja nivelten liikkuvuutta.

Hieroessaan asiakasta hieroja koko ajan tarkkailee lihasten jännitystilaa ja pyrkii selvittämään oireiden syyn. Hän ottaa perustellusti huomioon asiakkaan tarpeet ja terveydentilasta johtuvat rajoitukset sekä tunnistaa asiakkaan reaktiot ja hieronnan vaikutukset, ja tarvittaessa muuttaa toimintaansa hyvän hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Hierontakäsittely kestää puolesta puoleentoista tuntiin kerralla. Tarvittaessa käytetään pintalämpö- tai kylmähoitoja. Lisäksi hieroja auttaa ja kannustaa asiakasta valitsemaan itselleen sopivia keinoja ja menetelmiä terveyden omatoimiseen edistämiseen ja itsehoitoon.

Hieroja työskentelee usein omissa työtiloissaan tai asiakkaan kodissa. Työaikoihin vaikuttavat asiakkaan toivomukset, joten työtä tehdään myös iltaisin ja varsinkin urheilijoiden parissa viikonloppuisinkin.

Työpaikat

Hieroja työskentelee useimmiten yrittäjänä. Työpaikkoja toisen palveluksessa on hyvin vähän tarjolla. Hierojia työskentelee myös erilaisissa hoitolaitoksissa, kylpylöissä ja liikuntakeskuksissa.

Työn vaatimukset

Ammatissa on hallittava eri hierontamuodot. Käsillä tehty työ on vaativin osuus hieronnassa. Ammatissa tarvitaan kätevyyttä ja tuntoaistien herkkyyttä.

Koulutetun hierojan on perehdyttävä sekä alan teoriaan että käytännön taitoihin. Ammattiosaamisen teoria koostuu hieronnan teorian lisäksi mm. anatomiasta, fysiologiasta, patologiasta, liikehoidoista, lääkinnällisestä kuntoutuksesta, fysikaalisista hoidoista, ergonomiasta, hoitotyön etiikasta, ensiavusta ja viestinnästä.

Työ vaatii hyviä ihmissuhdetaitoja, empaattisuutta, ystävällisyyttä, erilaisten ihmisten kunnioittamista, luotettavuutta ja hyvää kuuntelutaitoa. Työssä ollaan tekemisissä erilaisten ja eri-ikäisten, terveiden ja sairaiden ihmisten kanssa.

Koulutetun hierojan on pystyttävä tekemään ratkaisut hoidosta itsenäisesti. Hierojan on osattava päättää, milloin asiakas on lähetettävä jonkun muun terveydenhuollon ammattilaisen luo. Hierojan on kyettävä moniammatilliseen yhteistyöhön. Yrittäjänä toimivan hierojan on pystyttävä hinnoittelemaan palvelunsa oikein ja kannattavasti. Työ on fyysisesti raskasta ja edellyttää hyvää kuntoa. Käsi-ihottuma tai taipumus yliherkkyyteen on haitaksi työssä.

Koulutus

Hierojan koulutusta järjestävät terveysalan oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset ja urheiluopistot. Lisäksi koulutusta tarjoavat monet yksityiset kouluttajat. Näyttötutkintona voi suorittaa hierojan ammattitutkinnon sekä hierojan erikoisammattitutkinnon.

Kelpoisuusehdot

Koulutettu hieroja on nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira myöntää hakemuksesta laillistuksen ammattiin.

Palkkaus

Yrittäjänä toimivan hierojan tulot muodostuvat hoitopalkkioista. Ansiotaso perustuu liiketoiminnan kannattavuuteen. Toisen palveluksessa olevan hierojan palkka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Työmarkkinatiedot

Terveydenhuoltoala

Terveyspalvelut työllistävät maassamme yhteensä noin 180 000 henkeä (v. 2011). Suurin osa alalla työskentelevistä on kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa, mutta työpaikkoja on myös yksityisissä terveyspalveluja tarjoavissa yrityksissä ja järjestöissä.

Alalla työskentelevien kokonaismäärä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Työntekijöiden lukumäärä on kasvanut kaikilla sektoreilla, mutta yksityiset yritykset ovat työllistäneet suhteellisesti koko ajan enemmän. Monet alan ammattilaiset perustavat oman yrityksen.

Terveydenhuoltoalan työllisyystilanne on yleisesti ottaen hyvä, työntekijöistä on jopa pulaa. Ammattikohtaisia ja alueellisia eroja kuitenkin esiintyy. Alalle ovat tyypillisiä myös lyhytkestoiset sijaisuudet, joita saattaa olla useita peräkkäin. Vastavalmistuneet työllistyvät usein aluksi erilaisiin perhe- ja opintovapaan sijaisuuksiin.

Terveydenhuoltoalan työvoiman tarvetta lisää henkilöstön eläköityminen. Eläkkeelle jäävien tilalle tarvitaan uusia työntekijöitä. Väestön ikääntyminen lisää puolestaan terveydenhuoltopalveluiden kysyntää ja työmääriä, minkä vuoksi tarvitaan enemmän henkilöstöä.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisia työskentelee jonkin verran myös ulkomailla, esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin palveluksessa ja kehitysyhteistyössä kirkon järjestöissä.

Lähde: www.ammattinetti.fi

Venäjännös: Irina Senkina

Kuvat: Natalia Savela

Siirry ylösЯндекс.Метрика