№ 9-10 ( 121-122 ) 2016

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTÖJEN AVUSTUSKESKUS

STEA

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen valtionapuviranomainen, joka hallinnoi Veikkaus Oy:n pelituotoista sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödyllisiin, terveyttä ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin kohdistuvia avustuksia.

Veikkaus

Veikkaus Oy:n tuottojen taiteen, kulttuurin ja liikunnan hankkeiden rahoituksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen kohdistuvasta rahoituksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.


STEA aloitti toimintansa 1.1.2017

Vuoden 2017 alusta toimintansa aloittaneen Veikkaus Oy:n tuotoista käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. STEAn vastuulla ovat käytännössä samat tehtävät kuin entisellä Raha-automaattiyhdistyksen avustusosastolla. Myöskään avustustoiminnan linjauksiin ei ole tehty oleellisia muutoksia.

Sosiaali- ja terveysministeriön jakamiin avustuksiin sovelletaan vuoden 2017 alusta lähtien valtionavustuslakia, eikä avustusmenettely muutu aikaisemmasta olennaisesti. Lisäksi erillisiin valtioneuvoston asetuksiin on koottu säännökset avustustoimintaan liittyvistä menettelyistä sekä avustusasioiden neuvottelukunnasta ja arviointi- ja avustusjaostosta.


Neuvottelukunta ja sen arviointi- ja avustusjaosto

STM:n yhteyteen perustetaan neuvottelukunta ja sen arviointi- ja avustusjaosto, jotka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnassa on yhteensä enintään 14 jäsentä (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä enintään 12 muuta jäsentä, näillä muilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet).

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan jäsenet, joiden tulee olla terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin toimialaa edustavien järjestöjen ja yhteisöjen ehdottamia henkilöitä. Lähtökohtaisesti neuvottelukunnassa on edustettuina niin paikallinen, alueellinen kuin valtakunnallinenkin taso.

Tehtävinä: antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuvan avustustoiminnan linjauksista ja strategisista suuntaviivoista sekä kehittää ja arvioida avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa.


Arviointi- ja avustusjaostossa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään viisi muuta jäsentä ja näillä muilla jäsenillä henkilökohtaiset varajäsenet. Valtioneuvosto asettaa jaoston kuultuaan terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin toimialaa edustavia järjestöjä ja yhteisöjä sekä toimialan merkittäviä yhteistyötahoja.Jaoston jäsenet eivät saa olla esteellisiä, esimerkiksi työsuhteessa tai muussa sidossuhteessa avustuksensaajiin.

Tehtävinä: antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta sekä tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Jaosto on myönnettävien avustusten jaon osalta itsenäinen suhteessa neuvottelukuntaan.


Teksti: Niina Pajari,
avustusvalmistelija, STEA

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös