№ 3-4 ( 125-126 ) 2017

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Avustusten suuntaaminen ja painotukset

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) aloitti toimintansa 1.1.2017. STEAn avustustoimintaa ohjaavat samat avustustoiminnan linjaukset, jotka käynnistyivät RAY:ssä vuonna 2016. Tavoitealueet esitellään tarkemmin Avustustoiminnan linjaukset 2017–2019 -julkaisussa STEAn verkkosivuilla www.stea.fi/aineistopankki.

STEA järjestää erilaisia koulutustilaisuuksia eri puolella Suomea. 4.4.2017 Mosaiikki ry:n edustajat osallistuivat koulutustapahtumaan STEA-hakemusklinikka Helsingissä. Tapahtuman järjesti Järjestöhautomo ja siihen oli kutsuttu maahanmuuttajajärjestöjen edustajia. Tilaisuuden tavoitteena oli kertoa koulutuksen osallistujille STEAn toiminnasta ja avustuksista sekä hakukriteereistä ja aikatauluista. Avustusvalmistelija Niina Pajari STEAsta kertoi avustusten hakemisesta ja vastasi kysymyksiin. Kerromme teille Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta (STEA) ja avustusten tavoitealueista vuosina 2017–2019.

Vuoden 2017 alusta toimintansa aloittaneen Veikkaus Oy:n tuotoista käytetään 43 prosenttia terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. STEA tukee joka päivä yli miljoonalla eurolla suomalaista hyvinvointia. Avustuksia myönnetään vuosittain yli 300 miljoonaa euroa noin 800 järjestölle. STEAn avustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaa, hankkeita ja investointeja.

Avustusten hakuajat on porrastettu toukokuulle (uudet avustukset) ja syyskuulle (avustusten jatkohakemukset). Uusien avustusten hakuaika päättyy 31.5.2017, jatkoavustusten hakuaika alkaa 14.8. ja päättyy 30.9. 2017. Jatkoavustusta voi halutessaan hakea kaikille avustuskohteille, jotka ovat saaneet avustusta vuosina 2016 ja/tai 2017. Avustusta haetaan verkossa www.asiointi.stea.fi

STEA -avustusta ei voida myöntää esimerkiksi valtion virastolle, kunnalle, seurakunnalle tai yksityishenkilölle. Avustusta ei myönnetä taloudellista etua tavoitteleville ammatinharjoittajille, yhtiöille ja osuuskunnille. Yleishyödyllisinä toimijoina osuuskunnat ja osakeyhtiöt voivat kuitenkin olla avustuskelpoisia.


Yleiset edellytykset avustuksen myöntämiselle:

 • Toiminnan on oltava yleishyödyllistä.
 • Toiminnan on edistettävä terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia.
 • Toiminnan on tuettava STEAn avustuslinjausten tavoitteita.
 • Toiminta ei saa kuulua valtion tai kuntien lakisääteisiin tehtäviin.
 • Avustuksen myöntäminen ei saa aiheuttaa vähäistä suurempaa kilpailuhaittaa Euroopan talousalueella.

Jos järjestö hakee julkista avustusta useammasta eri lähteestä, tukiehtoihin kannattaa tutustua tarkoin, sillä avustusten yhteensovittamiseen voi sisältyä rajoituksia.

STEA-avustukset ovat harkinnanvaraisia avustuksia, joten avustuspäätös perustuu tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Perustele avustettava toiminta hakemuksessa ja selvitä, miksi juuri tätä toimintaa tarvitaan järjestösi toteuttamana. Toiminnasta on aina hyvä tehdä tarvekartoitus tai taustaselvitys, missä edellä mainitut asiat analysoidaan.

STEA arvioi perustelujen pohjalta toiminnan sosiaali- ja terveyspoliittista merkitystä ja sitä, miten se edistää hyvinvointia. Toiminnalla voi olla sosiaalinen tilaus, se voi vastata johonkin konkreettiseen tarpeeseen tai olla muuten ajankohtaista.

STEA arvioi yhteistyötä ja verkottumista, koska eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan usein edistää tavoitteiden toteutumista, tulosten leviämistä ja juurtumista sekä kustannustehokkuutta.

Hakijoilla on oikeus kysyä ja saada neuvoja STEAsta hakemiseen liittyvissä asioissa. Avustuksen hakijan on puolestaan annettava STEAlle oikeat ja riittävät tiedot avustuksen käyttötarkoituksesta ja muista avustusharkintaan vaikuttavista seikoista.

STEAn tekemä avustusehdotus ja sosiaali- ja terveysministeriön tekemä avustuspäätös ovat julkisia. Myös STEAlle toimitetut hakemukset liitteineen tulevat julkisiksi, kun STEA on ne saanut, ellei asiakirjan julkisuudesta tai salassapidosta ole laissa toisin säädetty.

Avustuksen saajan on tehtävä kultakin avustusvuodelta STEAlle selvitys avustuksen käytöstä avustusta seuraavan vuoden toukokuun loppuun mennessä. Raportoinnin laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa sekä muissa vuosiselvityksen liitteissä tulee antaa mahdollisimman seikkaperäiset tiedot avustusten käytöstä ja järjestön tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Lisäksi järjestön on pyynnöstä toimitettava STEAlle tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys ja väliraportti määräaikaan mennessä sekä hankkeen loppuraportti tai loppuselvitys hankkeen päättyessä.

STEAlle joka toinen vuosi toimitettavassa tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksissä kysytään tietoja erityisesti työntekijöiden ja vapaaehtoisten, osallistujien ja yhteistyökumppanien näkökulmasta. Henkilöstön tulee kerätä tietoa kyseisiltä ryhmiltä ja itsearvioida tuloksia. Sidosryhmiltä saatujen tietojen ja itsearvioinnin tulosten perusteella suunnitellaan tulevien vuosien toiminta. STEA on tuottanut järjestöjen käyttöön itsearviointioppaan, joka löytyy www.stea.fi-verkkosivujen aineistopankista.

STEA edellyttää, että kaikki vähänkin suuremmat hankinnat kilpailutetaan, jotta kustannukset säilyvät hallittavina.

Projektista tulee toimittaa pyydettäessä väliraportti STEAn verkkoasioinnissa. Projektin päättyessä järjestön tulee toimittaa STEAlle projektin loppuraportti.


Avustusten suuntaaminen ja painotukset vuonna 2018

Avustustoiminnalle on määritelty linjauskauden ajaksi kuusi tavoitealuetta, joihin tiivistyvät STEAn keskeiset päämäärät terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia edistävässä järjestötoiminnassa.

Tavoitealueet vuosina 2017–2019 ovat:

1. Järjestöjen toimintaedellytysten ja perusrahoituksen turvaaminen

 • järjestöjen edustamien väestöryhmien oikeuksien- ja edunvalvonta
 • järjestöjen keskinäisen ja muiden tahojen välisen yhteistyön edistäminen
 • tietoverkoissa ja sosiaalisessa mediassa tapahtuva järjestötoiminta
 • vaikuttamistoiminta ja asiantuntijuus.

2. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen

 • ihmisten ja perheiden toimintakyvyn ja arjessa suoriutumisen edistäminen
 • omaishoitajien jaksamisen tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen
 • kansansairauksien ehkäisy, terveyden edistämiseen ja terveysongelmiin liittyvä neuvonta ja ohjaus
 • päihdehaittojen ehkäisy sekä tupakoinnin ja toiminnallisten riippuvuuksien vähentäminen.

3. Yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuk-sien edistäminen

 • erilaiset matalan kynnyksen osallistumispaikat ja -mahdollisuudet
 • ylisukupolvinen työ ja sosiaalisten tukiverkostojen vahvistaminen
 • vapaaehtoistoiminta sekä siihen liittyvä kehittäminen ja koordinointi
 • eri väestöryhmien yhteiskuntaan integroituminen ja vähemmistöjen aseman vahvistaminen.

4. Erityisryhmien asumisen tukeminen

 • Järjestölähtöisessä auttamistoiminnassa on kyse toiminnoista, jotka kohdentuvat erityisryhmien asumisen tukeen, asumisvalmiuksien ja asunnon hallintaan liittyvien valmiuksien vahvistamiseen sekä asunnon menettämiseen liittyvään ehkäisevään toimintaan.
 • Erityisryhmien asumista tukevien palveluiden kehittämiseen myönnetään ensisijaisesti projektiavustuksia, jolloin korostuvat yhteistyöhankkeet kuntien kanssa sekä monitoimijaiset ja poikkihallinnolliset uudenlaiset yhteistoimintamallit, joissa järjestöt voivat olla mukana sekä kehittäjinä että jatkossa toimijoina.
 • STEA tukee myös erityisryhmille suunnattujen asuntojen rakentamista ja hankintaa, asuntojen korjaus- ja muutostyöhankkeita sekä asuntojen esteettömyyteen ja turvallisuuteen liittyviä varustelutöitä. Korjaus- ja muutoshankkeet kohdentuvat ensisijaisesti asuntoloiden muuttamiseen asunnoiksi sekä olemassa oleviin asuntoihin tehtäviin erityisratkaisuihin.

5. Kriisiauttaminen ja arjen turvallisuuden edistäminen

 • välitön apu ja tuki akuuteissa elämän kriisitilanteissa
 • väkivallan vähentäminen perheissä ja lähiyhteisöissä
 • kiusaamisen ja syrjinnän vähentäminen sekä kiusattujen tukeminen
 • kotitapaturmien ja muiden arjen turvallisuutta uhkaavien vahinkojen ehkäisy.

6. Työelämäosallisuuden vahvistaminen

 • työllistymistä edistävien toimintamallien ja polkujen kehittäminen sekä työnhaussa tukeminen
 • työelämävalmiuksien vahvistaminen
 • vaikuttaminen yhteiskunnan ja työnantajien asenteisiin sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen
 • yhteistyökäytäntöjen kehittäminen kolmannen sektorin sekä yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden välillä.

Teemarahoitus

Tavoitealueiden lisäksi on valittu viisi teemaa, joihin avustuksia suunnataan erillisellä teemarahoituksella. Teemat ovat edellä esiteltyihin tavoitealueisiin nähden osittain läpileikkaavia ja yhdistävät useampien tavoitealueiden toimintoja.

Linjauskauden aikana keskeisiä sisällöllisiä teemoja, joihin avustuksia suunnataan, ovat:

 • yksinäisyyden ja sen kokemusten vähentäminen
 • omais- ja läheistyön edistäminen
 • huono-osaisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen
 • vapaaehtoistoiminta ja sen kehittäminen
 • järjestöjen ja kuntien yhteistyön edistäminen.

Lisätietoja: www.stea.fi


Teksti ja kuva: Irina Senkina

Lähde: Hakuopas, Avustustoiminnan linjausten
toimeenpanosuunnitelma 2017–2018,
Avustustoiminnan linjaukset vuosille 2017–2019

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös