№ 10 ( 92 ) 2013Muutoksia Kelan etuuksiin vuonna 2014

Työttömyysturvassa 300 euron suojaosa

Vuoden alusta lähtien työtön on voinut tienata bruttona 300 e/kk, ilman että ansiot vaikuttavat työttömyysetuuden määrään. Kaikki tulot pitää kuitenkin ilmoittaa Kelaan entiseen tapaan, vaikka ne jäisivät alle suojaosan.

Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että ansiotulojen 300 e/kk (suojaosa) ylittävästä osuudesta otetaan huomioon puolet. Jos työttömyysajan ilmoitusjakso on neljä kalenteriviikkoa, suojaosa on 279 euroa.

Esimerkki:

Saat tammikuussa osa-aikatyöstä palkkaa 400 euroa. Tästä otetaan työttömyysetuuden sovittelussa huomioon 300 euroa ylittävä osuus eli 100 euroa. Työttömyysetuutta maksetaan seuraavana maksupäivänä 50 euroa vähemmän kuin ilman ansiotuloja eli puolet suojaosan ylittävästä summasta vähennetään etuudesta.

Työttömyysajan ilmoitus tehdään kuten ennenkin ja palkkalaskelma tulee toimittaa Kelaan sovitellun työttömyysetuuden saamiseksi.

Jos palkkalaskelman saaminen työnantajalta viivästyy, asiakas voi pyytää Kelaa maksamaan sovitellun työttömyysetuuden ennakkoon. Tätä varten Kela tarvitsee asiakkaan arvion tulojensa määrästä.

Peruspäivärahan ja ansiopäivärahan omavastuuaika lyhenee 7 päivästä 5:een.

Joustava hoitoraha käyttöön

Pienten lasten hoitoa helpottamaan tulee uusi etuus, joustava hoitoraha. Alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmat voivat 1.1.2014 alkaen tehdä alle 30 tunnin työviikkoa ja saada Kelasta joustavaa hoitorahaa.

Joustavan hoitorahan määrään vaikuttaa keskimääräinen viikkotyöaika. Kun viikoittainen työaika on enintään 22,5 tuntia tai työaika on enintään 60 % tavanomaisesta, hoitoraha on 240 euroa kuukaudessa. Kun työaika on yli 22,5 tuntia mutta enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % alan kokopäivätyön työajasta, hoitoraha on 160 euroa kuukaudessa.

Joustava hoitoraha korvaa alle 3-vuotiaista maksetun osittaisen hoitorahan. Osittainen hoitoraha säilyy kuitenkin vanhemmilla, joiden lapset ovat 1. ja 2. luokalla.

EU:n ulkopuolisista maista Suomeen töihin tulevien oikeus sosiaaliturvaan laajenee

EU:n ulkopuolisista eli ns. kolmansista maista Suomeen tulevilla tietyt edellytykset täyttävillä työntekijöillä on 1.1.2014 alkaen oikeus asumisperusteiseen sosiaaliturvaan Suomessa työskentelyn perusteella.

Lapsilisä sekä lasten kotihoidon tuen hoitorahaa ja hoitolisää maksetaan Suomen sosiaaliturvaan kuuluvan työntekijän mukana Suomeen muuttavasta lapsesta. Tämä edellyttää, että työskentelyn on tarkoitus kestää vähintään 6 kuukautta.

Työttömäksi jäädessään EU:n ulkopuolisista maista Suomeen tulevalla voi olla oikeus suomalaiseen työttömyyspäivärahaan, jos henkilö täyttää kaikki suomalaisen työttömyyspäivärahan saamisen ehdot.

Muiden Kelan etuuksien saaminen työskentelyn perusteella edellyttää, että työnteon on tarkoitus kestää vähintään 4 kuukautta. Työntekijöillä on kuitenkin oikeus julkisen terveydenhuollon palveluihin, vaikka työskentely kestäisi alle 4 kuukautta.

2014 vuosi tuo merkittäviä muutoksia moniin Kelan maksamiin etuuksiin

Sairausvakuutusta parannetaan pidentämällä osasairauspäivärahan enimmäisaika 120 arkipäivään. Lääkkeiden vuosittainen omavastuu eli lääkekatto alenee 610 euroon. Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin vuonna 2014. Ensimmäiset indeksillä korotetut opintotuet maksetaan 1.8.2014 alkaen. Opintotukiin tulee silloin 1,3 %:n indeksikorotus.

Lähde: www.kela.fi

Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös


 

Яндекс.Метрика