Työttömälle perustukea

Verollinen täysi peruspäiväraha, Kelan koulutustuki ja täysi työmarkkinatuki on 23,91 € päivässä ja lapsikorotus yhdestä lapsesta 4,53 €/pv, kahdesta lapsesta 6,65 €/pv ja kolmesta tai useammasta 8,58 €/pv.

Työtön 17–64-vuotias työnhakija voi saada Kelasta jotakin seuraavista:
Työttömän peruspäivärahaa, jos hakija täyttää työssäoloehdon eikä kuulu työttömyyskassaan. Peruspäivärahaa maksetaan enintään 500 päivää. Palkansaajan työssäoloehto: Ensimmäistä kertaa työttömyysturvaa hakevalta vaaditaan vähintään 10 kuukautta työskentelyä 28 kuukauden (eli 2 v 4 kk) aikana ennen työttömyyttä. Aikaisemmin työttömyysturvaa saaneilta vaaditaan työssäoloehtoon vain 8 kuukautta työskentelyä 24 edeltävän kuukauden aikana.

Yrittäjän työssäoloehto on pidempi ja yrittäjältä vaaditaan myös yritystoiminnan lopettamista.

Työmarkkinatukea, jos hakija ei täytä työssäoloehtoa. Työmarkkinatukea maksetaan myös työnhakijalle, joka on jo saanut työttömyyspäivärahaa enimmäisajan eli 500 päivää. Työmarkkinatukea ei voi saada alle 25-vuotias nuori, jolla ei ole ammatillista koulutusta tai joka on kieltäytynyt koulutuksesta tai jättänyt hakeutumatta koulutukseen.

Työmarkkinatuki on tarveharkintainen: lähes kaikki työttömän omat ja hänen puolisonsa tulot ja sosiaalietuudet vaikuttavat työmarkkinatuen määrään. Puolison palkkatuloista vähennetään ensin kuitenkin tulonhankkimiskustannukset ja niiden lisäksi 536 € kuukaudessa.

Silloin kun työtön on saanut peruspäivärahaa tai ansioon suhteutettua päivärahaa 500 päivää ja sen jälkeen alkaa saada työmarkkinatukea, tuki maksetaan 180 ensimmäisen päivän ajalta puolison tuloista riippumatta. 55 vuotta täyttäneellä ei oteta huomioon puolison tuloja, jos hän ennen työttömyyden alkua on täyttänyt työssäoloehdon. Puolison tulot eivät vaikuta myöskään työharjoittelussa, työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai kuntoutuksessa olevan työmarkkinatukeen.
Työttömyysturvaa voi saada myös soviteltuna, jos työnhakija tekee osa-aikatyötä tai satunnaista työtä. Työttömyysturvaa pienentää vain sellainen satunnainen kokoaikatyö, joka kestää alle 2 viikkoa. Jos työ kestää yli 2 viikkoa, työpäiviltä ei makseta työttömyysturvaa, mutta työttömyyspäiviltä maksetaan täyttä työttömyysturvaa. Soviteltua työttömyysturvaa voidaan maksaa myös ennakkona.

Koulutustukea, kun työtön on ollut ennen työttömyyttä työmarkkinoilla vähintään 10 kuukautta edeltäneiden kahden vuoden aikana ja työvoimatoimisto ohjaa hänet työvoimakoulutukseen. Koulutustukea maksetaan perustukena ja ansiotukena. Perustuen maksaa Kela ja ansiotuen maksaa jäsenilleen työttömyyskassa. Lisäksi koulutukseen osallistuja voi saada ylläpitokorvausta.

Ylläpitokorvausta Kela voi maksaa koulutustukeen oikeutetuille sekä myös niille työvoimapoliittisessa koulutuksessa tai työelämävalmennuksessa oleville työttömille, jotka saavat työmarkkinatukea. Työharjoittelussa oleville sitä maksetaan vain, jos he ovat ennen työharjoittelua saaneet 500 päivältä päivärahaa tai työmarkkinatukea. Ylläpitokorvaus on 8 € päivässä, ja korotettuna 16 € päivässä, jos koulutus- tai työpaikka on oman työssäkäyntialueen ulkopuolella. Sitä maksetaan enintään 5 päivältä viikossa.

Työttömyysturvaa voi hakea heti työvoimatoimistoon ilmoittautumisen yhteydessä, mutta takautuen sitä voi saada ilman erityisen painavaa syytä enintään 3 kuukaudelta ennen hakemuksen saapumista Kelaan.

Kelan verkkopalvelussa voi täyttää ja tulostaa työttömyysturvan hakemuslomakkeita, jotka pitää sen jälkeen allekirjoittaa ja toimittaa Kelaan. Asiointipalvelussa voi tarkistaa peruspäivärahan, työmarkkinatuen, vuorottelukorvauksen, koulutuspäivärahan ja koulutustuen hakemis-, ratkaisu- ja maksutiedot. Palvelussa voi tehdä ja lähettää työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen, ns. TT2-lomakkeen.

Irtisanotun muutosturva
Tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulle voidaan maksaa korotusosaa työttömyysturvan peruspäivärahaan, koulutuspäivärahaan tai koulutustukeen taikka työllistymisohjelmalisää peruspäivärahaan tai koulutustukeen. Korotusosaa ja työllistymisohjelmalisää ei kuitenkaan makseta samalta ajalta, vaan työllistymisohjelmalisä on ensisijainen. Täysi korotusosa tai työllistymisohjelmalisä on 4,11 € päivässä.

Korotusosan saamisen edellytyksenä on, että henkilö
– on menettänyt työnsä työsopimuslaissa tarkoitetuista taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja
– on ennen työn menettämistä ollut vähintään 20 vuotta työssä ja
– on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.
Työllistymisohjelmalisän edellytyksenä on, että henkilö
– on menettänyt työnsä taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja on ennen irtisanomisajan päättymistä hankkinut vähintään kolme vuotta eläkevakuutettua työssäoloaikaa; tai
– on työsuhteen päättyessä ollut määräaikaisessa työsuhteessa keskeytyksittä vähintään kolme vuotta tai on ollut määräaikaisissa työsuhteissa samaan työnantajaan yhteensä vähintään 36 kuukautta 42 kuukauden aikana; ja
– on täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon.
Työllistymisohjelmalisää maksetaan henkilön osallistuessa työsuhteensa päätyttyä työvoimatoimiston hyväksymän työllistymisohjelman mukaiseen
– työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen
– työnhakuvalmennukseen
– työkokeiluun tai
– omatoimiseen työnhakuun.

Yrittäjälle ei makseta korotusosaa tai työllistymisohjelmalisää. Myöskään työmarkkinatukeen niitä ei makseta.

Vuonna 2008 korotusosa on 4,21€ päivässä.

Lähde: Kelan sanomat 4/2007.
Julkaistaan toimituksen luvalla.

Tulostusversio