Pienten lasten hoitoon tukea

Lapsella on oikeus päivähoitoon vanhempainpäivärahakauden päättymisen jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti. Vanhemmilla on valintaoikeus: oikeus joko kunnalliseen hoitopaikkaan tai Kelan rahalliseen tukeen, jota on kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki.

Päivähoitoa järjestetään kunnallisena ja yksityisenä palveluna:
- kunnallinen hoito on kunnan järjestämää
- yksityinen hoito on yleensä kunnan valvomaa.

Yksityinen päivähoito voi olla päiväkotihoitoa tai perhepäiväkotihoitoa. Perhe voi myös palkata yksityisen hoitajan esim. kotiinsa hoitamaan lapsia. Kunta voi myös ostaa palveluita yksityiseltä hoidon tuottajalta, mutta silloin on kyse ostopalvelusta. Silloin hoitomaksu määräytyy kuten kunnallisessa hoidossa eikä perheellä ole oikeutta Kelan maksamaan tukeen. Samassa yksityisessä päiväkodissa voi olla sekä ostopalvelupaikkoja että yksityisiä hoitopaikkoja.

Kun vanhemmat eivät ole valinneet kunnan järjestämää päivähoitoa, ne voivat saada Kelalta
- lasten kotihoidon tukea, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi ja
- lasten yksityisen hoidon tukea, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa yksityinen päivähoidon tuottaja (yksityinen päiväkoti, perhepäivähoitaja tai perheeseen työsuhteessa oleva hoitaja). Perhe voi saada kotihoidon tukea ja yksityisen hoidon tukea samanaikaisesti, mutta vain yhtä tukea lasta kohden.

Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha. Sitä maksetaan erikseen jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta. Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta se on 294,28€, kustakin seuraavasta  alle 3-vuotiaasta lapsesta 94,09 ja alle normaalin oppivelvollisuusiän olevasta lapsista 60,46€ kuukaudessa. Lisäksi voidaan maksaa hoitolisää kuukausittain enintään 168,19€, mutta vain yhdestä lapsesta. Sen saaminen ja määrä riippuvat perheen tuloista.

Yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 137,33€ lasta kohden, ja perhe voi saada tuloista riippuen hoitolisää enintään 134,55€ lasta kohden kuukaudessa. Yksityisen hoidon tuki maksetaan päivähoidon tuottajalle, mutta perhe hakee tuen.

Osittaista hoitorahaa maksetaan 70€ kuukaudessa työ- tai virkasuhteessa olevalle vanhemmalle, jonka työaika on lapsen hoidon vuoksi enintään 30 tuntia viikossa. Edellytyksenä on lisäksi, että lapsi on joko alle 3-vuotias tai perusopetuksen ensimmäisen ja toisen vuoden oppilas (pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleva kolmannen kouluvuoden loppuun). Oikeus tukeen voi alkaa heti vanhempainrahakauden tai sen jälkeisen isyysrahakauden päättymistä seuraavasta arkipäivästä alkaen. Molemmat vanhemmat voivat saada osittaista hoitorahaa esimerkiksi sitten, että saman kalenterijakson aikana toinen vanhemmista hoitaa lasta aamupäivisin ja toinen iltapäivisin.

Ottovanhemmat voivat saada myös yli 3-vuotiaalle ottolapselleen kotihoidon tukea hoitovapaan ajan, enintään siihen saakka kuin lapsi aloittaa koulun.
Vuonna 2008 ei lasten hoidon tukiin ole tulossa korotuksia.

Äitiysavustus pakkauksena tai rahana
Odottava äiti voi valita joko äitiyspakkauksen tai verottoman rahasumman 140€. Äitiysavustusta maksetaan korotettuna niille perheille, joihin syntyy tai joihin adoptoidaan kerralla useampia lapsia. Toisesta lapsesta saa 2, kolmannesta 3 ja neljännestä 4 äitiysavustusta jne. Avustukset voi ottaa pakkauksina ja/tai rahana. Esimerkiksi jos lapsia syntyy kaksi, perhe saa yhteensä kolme avustusta. Jos lapsia syntyy tai adoptoidaan kerralla kolme, perhe saa yhteensä kuusi avustusta.
Myös ottovanhemmilla on oikeus äitiysavustukseen, kun lapsi otetaan hoitoon alle 18-vuotiaana. Ottovanhemmat voivat saada avustuksen sen jälkeen, kun lapsi on nimitetty heille.

Lähde: Kelansanomat, numero 4/2007
Julkaistaan toimituksen luvalla.

Tulostusversio