Mosaiikki

№ 1 ( 29 ) 2017

Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä
edistävä HOPE-hanke

TTS Työtehoseura ja Monik ry ovat saaneet Euroopan sosiaalirahastolta rahoituksen maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvään hankkeeseen "HOPE - Maahanmuuttajien ammatillisen työ- ja koulutuspolun edistäminen". Hanke kuuluu maahanmuuttajien kotoutumista tukevaan Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuuteen, jota koordinoi Uudenmaan ELY-keskus.


HOPE-hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeistä aktiivisuutta, työelämään siirtymistä ja oikean ammatin tai uran löytämistä eli ratkaista ns. nivelvaiheen haasteita.

Hanke toteutetaan yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden, muun muassa TE-toimistot, Arffman Consulting Oy ja Vantaan Nicehearts ry, kanssa. Hanke kestää vuoden 2018 loppuun.

Kotoutumiskoulutuksen jälkeen on kriittinen vaihe
Kotoutumiskoulutuksen jälkeinen viive on yksi maahanmuuttajien kotoutumisen suurista ongelmista. Kasvanut turvapaikanhakijoiden määrä on kuormittanut kotouttamisjärjestelmäämme. Mikäli jatkotoimenpiteet kotoutumiskoulutuksen jälkeen viivästyvät, on vaarana, että kotoutumiskoulutuksen aikana syntynyt motivaatio ja työllistymisorientaatio katoavat, aluillaan oleva kielitaito alkaa taantua, työttömyys pitkittyy ja kotoutumiskoulutuksessa saavutetut tulokset valuvat hukkaan.

Ulkomaalaistaustaiset työllistyvät ja hakeutuvat tai pääsevät jatkokoulutukseen kantasuomalaisia heikommin. Maahanmuuttajien työllisyysaste on vain noin 50 prosenttia, ja naispuolisilla maahanmuuttajilla vielä matalampi. Eri ryhmien väliset erot ovat kuitenkin suuret: virolaiset ja eräistä Aasian maista tulevat työllistyvät jo yhtä hyvin tai jopa paremmin kuin kantaväestöön kuuluvat. Heikointa työllistyminen on afrikkalaista syntyperää olevilla. Tyypillisesti maahanmuuttaja työllistyy matalapalkka-alalle, varsinkin pääkaupunkiseudulle.

"Maahanmuuttajien osaaminen on valtava voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle, ja sitä tulisi hyödyntää. Osaamisen tunnistamista on kehitettävä ja maahanmuuttajia tulee kannustaa ja opastaa tuomaan omaa osaamistaan esille. Moni jo kotimaassaan ammatissa toiminut maahanmuuttaja voi myös saada töitä omalta alaltaan esimerkiksi kieli- ja täydennyskoulutuksen jälkeen", toteaa tutkimuspäällikkö Minna Kuusela Työtehoseurasta.

Väärällä alalla?
Maahanmuuttajien opiskelualan valinta perustuu usein myös muiden, Suomessa jo työllistyneiden maahanmuuttajien kokemuksiin sopivista ammateista. Monik ry:n projektipäällikkö Liban Ismail kuvailee: "Tästä seuraa tiettyjen koulutusalojen, esimerkiksi linja-autonkuljettajakoulutuksen, ruuhkautuminen. Joskus kuitenkin bussikuskikin viihtyisi paremmin vaikka maanrakennuskoneen kuljettajana, puutarhurina tai hoiva-alalla. HOPE-hankkeessa tavoitteena on ennakkoluuloton eri alojen kokeileminen. Oikean alan löytyessä motivaatio opiskeluun ja jatkossa työntekoon kasvaa. Tavoitteena on, että yhteiskuntaan sopeutuminen helpottuu, ja samalla oikean alan löytänyt on hyvä esimerkki toisille maahanmuuttajille. "

Kaikille löytyy oma polku
HOPE-hankkeessa tarjotaan maahanmuuttajille yksilö-ohjausta, apua ansioluettelon ja työpaikkahakemuksen kirjoittamiseen sekä räätälöidään yksilöllisiä koulutus- ja työllistämispolkuja. Hankkeessa rakennetaan uudenlainen polutusmalli opiskelemaan tai työelämään hakeutumiseen kotouttamiskoulutuksen jälkeisessä vaiheessa. Kunkin osallistujan henkilökohtainen polku määritellään alun ohjauskeskustelussa. Kaikki hankkeeseen osallistuvat ja kotoutumiskoulutuksen käyneet henkilöt osallistuvat tähän ensimmäiseen vaiheeseen.

Henkilökohtaisen polun vaihtoehtoina ovat:

  • osallistuminen koulutuskaruselliin
  • työssäoppiminen yhteistyöverkoston yrityksessä
  • ohjaus suoraan tietylle opiskelualalle
  • ohjaus yrittäjäsparraukseen.

Yksi hankkeen ydinosuuksista on koulutuskaruselli, jossa maahanmuuttajat voivat kokeilla eri alojen koulutuksia noin kahden viikon ajan per koulutusala, esimerkiksi perustutkintoa opiskelevan ryhmän mukana. Alat määrittyvät osallistujien tarpeen ja alustavien toiveiden mukaan – ketään ei pakoteta osallistumaan itselleen jo valmiiksi epämieluisan alan karusellijaksoon.

Mukana hankkeessa on myös Työtehoseuran opinto-ohjaaja Annikka Myrsky, joka kertoo käytännön toteutuksesta: "Ensimmäiset ohjauskeskustelut ja osallistuvien maahanmuuttajien eteenpäin ohjaus tapahtuvat alkuvuonna 2017. Mikäli TTS:lla ei ole tarjota opiskelijaa kiinnostavaa koulutusta, sovitaan karusellijaksosta muussa oppilaitoksessa."

Parhaiten tulevaan ammattiin pääsee sisälle tekemällä itse työtehtäviä ja kokeilemalla työssä tarvittavia työkaluja sekä koneita ja laitteita. HOPE-hankkeessa kerätään myös yritysverkosto, joka on valmiina tekemään yhteistyötä maahanmuuttajien työllistämisessä. Oleellista on, että yritysverkostosta pystytään löytämään työharjoittelupaikkojen lisäksi myös varsinaisia työpaikkoja.

Yrittäjänä toimiminen saattaa myös tulla kysymykseen monilla maahanmuuttajilla. Maahanmuuttajat perustavat muita enemmän yrityksiä erityisesti pääkaupunkiseudulla. Suomalainen yrityspalvelujärjestelmä on kuitenkin monimutkainen, eivätkä maahanmuuttajat ole välttämättä tietoisia siitä tai osaa käyttää sen palveluja. Yrittäjäsparrausta, myös erikseen maahanmuuttajille, tarjoavat lukuisat eri toimijat, ja yrittäjyydestä kiinnostuneet ohjataan HOPE-hankkeessa sopiviin yrittäjäkoulutuksiin. Tutkimuksissa on havaittu, että naispuolisilla maahanmuuttajilla on miehiä enemmän vaikeuksia päästä mukaan työelämään, ja yrittäjyyteen on helposti suurempi kynnys, joten tarvittaessa hyödynnetään Vantaan Nicehearts ry:n naisyrittäjyysosaamista.


LISÄTIETOJA:


TTS Työtehoseura on valtakunnallinen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa vuosittain noin 7 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi. Koulutustoiminnan lisäksi TTS Työtehoseura tutkii ja kehittää noin 80 vuosittaisen projektin avulla työmenetelmien toiminnallisuutta, tehokkuutta ja tuottavuutta.


Monik ry on monikulttuurinen järjestö, jonka tarkoituksena on edistää kotoutumista ja kansalaisryhmien välistä vuorovaikutusta Suomessa. Monik ry tarjoaa erilaista uraa edistävää toimintaa, kuten työhönvalmennusta, uraneuvontaa, koulutuksia ja vapaa-ajan toimintaa. Järjestö edistää kahdensuuntaista kotoutumista tukemalla työyhteisöjä, työnantajia sekä muita maahanmuuttajia työssään kohtaavia. Järjestö myös tutkii vähemmistöjen menestymistä yhteiskunnassa. Lisää tietoa: www.monik.fi


Lähde: TTS Työtehoseura, tiedote
Kuva: http://tts-tyotehoseura.mail-epr.net Venäjännös: Lidia Popova

Siirry ylös